گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۲

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۲

تعداد نام نام خانوادگی نام دوره
۱ رضوان حق دوست طالمی نژاد طراحی لباس
۲ پریا اکبریان طراحی لباس
۳ نسیم محمدی طراحی لباس
۴ آیلار مشاک طراحی لباس
۵ پروین احمدوند طراحی لباس
۶ حمیده طهماسبی طراحی لباس
۷ نیلوفر کیقبادی طراحی لباس
۸ آیلار هاشمی طراحی لباس
۹ فریناز سید بنکدار طراحی لباس
۱۰ زهرا زارع بیدکی طراحی لباس
۱۱ نرگس نوروزی دهنه طراحی لباس
۱۲ صبا آدم بیک طراحی لباس
۱۳ سمیه نجفی طراحی لباس
۱۴ نیما فاخری طراحی لباس
۱۵ سامره نوری الگوسازی و دوخت
۱۶ فرشته محمود کلایه الگوسازی و دوخت
۱۷ سیما نوذری طراحی پارچه
۱۸ سپیده درویشی طراحی پارچه
۱۹ عطیه شعبانی طراحی پارچه
۲۰ سعیده کیهان نورد طراحی پارچه
۲۱ هستی خاندایی طراحی پارچه
۲۲ مرضیه بی مثل سرخاب طراحی پارچه
۲۳ سمیه شاه رسول طراحی پارچه
۲۴ محبوبه حاجیلوئی مبتکر طراحی پارچه
۲۵ محبوبه خانی گوآباد طراحی پارچه
۲۶ لاله میلانی الگوسازی و دوخت
۲۷ زهرا مشتاقی الگوسازی و دوخت
۲۸ شهربانو مروتی الگوسازی و دوخت
۲۹ سحر کهربایی طراحی لباس
۳۰ سپیده ترابی طراحی لباس
۳۱ هدیه قیاسی طراحی لباس
۳۲ راضیه نیک سرشت طراحی لباس
۳۳ نرگس رضایی طراحی لباس
۳۴ صغرا کاظمی طراحی لباس
۳۵ زهرا مسلمی طراحی لباس
۳۶ فاطمه هاشمی طراحی لباس
۳۷ زهرا قاسمی طراحی لباس
۳۸ زهرا بنایی طراحی لباس
۳۹ فاطمه زارع طراحی لباس
۴۰ راحله عبدلی طراحی لباس
۴۱ فرشته صیامی طراحی لباس
۴۲ مریم تیموری طراحی لباس
۴۳ مهتاب طاهری طراحی لباس
۴۴ طیبه سادات حسینی طراحی لباس
۴۵ نگار میرزایی طراحی لباس
۴۶ مهسا دستخوش طراحی لباس
۴۷ فائزه سوسنی فر طراحی لباس
۴۸ فاطمه امینی طراحی لباس
۴۹ المیرا ساعدی طراحی لباس
۵۰ فاطمه عدالتخواه طراحی لباس
۵۱ آیدا جهانی طراحی لباس
۵۲ فائزه گلزاری طراحی لباس
۵۳ رسول نیکوزاده دوخت کیف چرم
۵۴ علی ضابطی دوخت کیف چرم
۵۵ محمد امین نرگسی دوخت کیف چرم
۵۶ میلاد بابایی دوخت کیف چرم
۵۷ زهرا غایبی دوخت کیف چرم
۵۸ ریحانه زنگویی دوخت کیف چرم
۵۹ فرناز افشاری دوخت کیف چرم
۶۰ بهاره نویدی دوخت کیف چرم
۶۱ بهتاز محمدی والا دوخت کیف چرم
۶۲ زهرا بیات دوخت لباس عروس
۶۳ محنا رضایی حق الگوسازی و دوخت
۶۴ مهدیه رضایی الوند الگوسازی و دوخت
۶۵ فاطمه عدالتخواه الگوسازی و دوخت
۶۶ آیدا جهانی الگوسازی و دوخت
۶۷ مهسا دستخوش الگوسازی و دوخت
۶۸ فائزه سوسنی فر الگوسازی و دوخت
۶۹ فاطمه امینی الگوسازی و دوخت
۷۰ المیرا ساعدی الگوسازی و دوخت
۷۱ فاطمه نیک زمان الگوسازی و دوخت
۷۲ یاسمین اطمینان الگوسازی و دوخت
۷۳ مهدیه گودرزی زاده الگوسازی و دوخت
۷۴ سلماز ولی زاده طراحی پارچه
۷۵ زهرا نوری زاده طراحی پارچه
۷۶ نگین طریقت طراحی پارچه
۷۷ نیلوفر کیقبادی طراحی پارچه
۷۸ راحیل منزوی طراحی لباس
۷۹ مروارید بوکانی طراحی لباس
۸۰ کبرا جودی طراحی لباس
۸۱ مریم اوصانلو طراحی لباس
۸۲ محدثه رفیعی طراحی لباس
۸۳ رزا حاجی صادقی طراحی لباس
۸۴ زهرا امین طراحی لباس
۸۵ پگاه آویشن طراحی لباس
۸۶ مانا محمد بیگی طراحی لباس

گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۱

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۱

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ پیونیک زکی وند دوره طراحی پارچه
۲ زهرا دانائی دوره طراحی پارچه
۳ فاطمه تندسه دوره طراحی پارچه
۴ مریم اجارودی دوره طراحی پارچه
۵ پریا اشراقی دوره طراحی پارچه
۶ شبنم شیدائی دوخت کیف چرم
۷ مرجان کریمیان دوخت کیف چرم
۸ مینا مظاهری طهرانی دوخت کیف چرم
۹ زهره حاجی میرزا آهنگر دوخت کیف چرم
۱۰ آزاده مقدس دوخت کیف چرم
۱۱ صدیقه محمدپور دوخت کیف چرم
۱۲ وحیده قاسمی تبار دوخت کیف چرم
۱۳ منیره بشیری دوخت کیف چرم
۱۴ مینا امید دوخت کیف چرم
۱۵ کبری سالکی دوخت کیف چرم
۱۶ زهرا شمسی دوخت کیف چرم
۱۷ فاطمه غلامی دوخت کیف چرم
۱۸ فروغ فروتن دوخت کیف چرم
۱۹ راضیه عباسی دوخت کیف چرم
۲۰ فهیمه کلهری دوخت کیف چرم
۲۱ مریم افتخاری دوخت کیف چرم
۲۲ سحر عسگری بهبهانی دوخت کیف چرم
۲۳ زینب زارعان آدرمنابادی دوخت کیف چرم
۲۴ ذهره غیاثی نژاد دوخت کیف چرم
۲۵ حمیده نقدی پور دوخت کیف چرم
۲۶ معصومه سالکی الگوسازی و دوخت
۲۷ لطف الهی الگوسازی و دوخت
۲۸ زهرا بیات دوره طراحی لباس
۲۹ سمیه علیاری دوره طراحی لباس
۳۰ اعظم پناهی دوره طراحی لباس
۳۱ پروانه صادق اوغلی دوره طراحی لباس
۳۲ ریحانه عمادی اندانی دوره طراحی لباس
۳۳ شقایق علیپور دوره طراحی لباس
۳۴ حدیث فرحبخش دوره طراحی لباس
۳۵ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس
۳۶ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس
۳۷ نیلوفر ممبینی طراحی لباس
۳۸ پرستو احمدی قراگزلو طراحی لباس
۳۹ مریم بهرامی زاده طراحی لباس
۴۰ سارا داوودی طراحی لباس
۴۱ مهنا رضایی حق طراحی لباس
۴۲ آمنه نعمتی طراحی لباس
۴۳ سمیرا رحیمی طراحی لباس
۴۴ سارا سماکار فرد طراحی لباس
۴۵ ملیکا حسین زاده طراحی لباس
۴۶ فاطمه افچنگی طراحی لباس
۴۷ آیسان ضرغام طراحی لباس
۴۸ مریم مقدس زاده طراحی پارچه
۴۹ فرشته خسروانی طراحی پارچه
۵۰ فهیمه محرمی آتش بیک طراحی پارچه
۵۱ فاطمه افچنگی الگوسازی و دوخت
۵۲ طلا قاضی پور الگوسازی و دوخت
۵۳ فاطمه ملکیان الگوسازی و دوخت
۵۴ سمیرا مهری طراحی پارچه
۵۵ فرزانه فخر طراحی پارچه
۵۶ شهرام خان محمدی الگوسازی و دوخت
۵۷ وحیده حسینی الگوسازی و دوخت
۵۸ پرستو دهقان طراحی لباس
۵۹ تاج الملوک شعله ور طراحی لباس
۶۰ رومینا جابر سینهء طراحی لباس
۶۱ زینب سهرابی طراحی لباس
۶۲ سپیده رضا توفیقی طراحی لباس
۶۳ مریم رستمیان طراحی لباس
۶۴ مریم رضا پور طراحی لباس
۶۵ مهرناز بهزادی طراحی لباس
۶۶ مهسا بهزادی طراحی لباس
۶۷ الناز انصاری طراحی لباس
۶۸ شراره نادری طراحی لباس
۶۹ شیرین مدنی طراحی لباس
۷۰ صونا رهبر فرزامی حق طراحی لباس
۷۱ محدثه ذبیحی طراحی لباس
۷۲ مریم یادپر طراحی لباس
۷۳ نیلوفر ضرغامی پرست طراحی لباس
۷۴ طناز طاهری طراحی پارچه
۷۵ شیما تاج زاده طراحی پارچه
۷۶ زهرا خیر اندیش طراحی پارچه
۷۷ آدریان گاوافیان طراحی پارچه
۷۸ لیلا چگینی طراحی پارچه
۷۹ سوگند مهذب ترابی طراحی پارچه
۸۰ طناز پیروی دوخت کیف چرم
۸۱ مریم رمضانی دوخت کیف چرم
۸۲ پگاه سراجی دوخت کیف چرم
۸۳ سکینه اصغری مغانلو دوخت کیف چرم
۸۴ سمیرا موسوی دوخت کیف چرم
۸۵ سمیه زکی شمس آبادی دوخت کیف چرم
۸۶ مهسا جلیلوند دوخت کیف چرم
۸۷ مولود عیسی پور اشکلک دوخت کیف چرم
۸۸ مرضیه پژوهان دوخت کیف چرم
۸۹ معصومه فرهود امراله دوخت کیف چرم
۹۰ لیلا تاج دینی الگوسازی و دوخت
۹۱ مژده فراهانی الگوسازی و دوخت
۹۲ آمنه  خوشدل الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس

گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۰

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۰

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ معصومه فلاحتی دوره الگوسازی و دوخت
۲ یلدا شریف زاده دوره الگوسازی و دوخت
۳ حمیده طهماسبی دوره الگوسازی و دوخت
۴ سارا فرهادیان دوره الگوسازی و دوخت
۵ ناهید یعقوبی دوره الگوسازی و دوخت
۶ سمیه کمالی دوره الگوسازی و دوخت
۷ زهرا نجفی دوره الگوسازی و دوخت
۸ اعظم پناهی دوره الگوسازی و دوخت
۹ شیوا ملک پور دوره الگوسازی و دوخت
۱۰ ماهرخ دانشمند دوره طراحی لباس
۱۱ آیلار فخیمی دوره طراحی لباس
۱۲ فائزه افراسیابی دوره طراحی لباس
۱۳ کیمیا موسوی فر دوره طراحی لباس
۱۴ فاطمه رضائی دوره طراحی لباس
۱۵ فاطمه نیک اندیش دوره طراحی لباس
۱۶ بهناز ولیزاده دوره طراحی لباس
۱۷ زهرا شصت واری دوره طراحی لباس
۱۸ عاطفه هاشمی دوره طراحی لباس
۱۹ عطیه حیدری دوره طراحی لباس
۲۰ زهرا موسوی دوره طراحی لباس
۲۱ سارا جادری دوره طراحی لباس
۲۲ سمیه آقا علی دوره طراحی لباس
۲۳ حسنا پورشهبازی دوره طراحی لباس
۲۴ یاسمن مصباح دوره طراحی لباس
۲۵ دل آرا وفادار دوره طراحی لباس
۲۶ اسماء حقایقی مقدم دوره طراحی لباس
۲۷ فائزه قراگزلو دوره طراحی لباس
۲۸ یاسمن اکبیا دوره طراحی لباس
۲۹ مبین عسگری دوره طراحی لباس
۳۰ فوژان مدیری دوره طراحی لباس
۳۱ تارا عثمانی دوره طراحی لباس
۳۲ میگل سفیدی دوره طراحی لباس
۳۳ یاسمن اکبرزاده دوره طراحی لباس
۳۴ غزل قربانی الوارس دوره طراحی لباس
۳۵ مهسا آذری دوره طراحی لباس
۳۶ بهار خادمی راد دوره طراحی لباس
۳۷ طلیعه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۸ عطیه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۹ الهام سلطانی خمسه پور دوره طراحی لباس
۴۰ مریم رجایی کذابی دوره طراحی لباس
۴۱ فرزانه اله یاری دوره طراحی لباس
۴۲ فاطمه ذبیحی دوره طراحی لباس
۴۳ ملیکا ساوه شمشکی دوره طراحی لباس
۴۴ آیدا اژدری دوره طراحی لباس
۴۵ طاهره آب آب زاده دوره طراحی لباس
۴۶ مائده شاه حمزه ئی دوره طراحی لباس
۴۷ صدف نقی زاده دوره طراحی لباس
۴۸ امید امین دوره طراحی لباس
۴۹ آزاده خلیلی دوره طراحی لباس
۵۰ شادی فتوره چی دوره طراحی پارچه
۵۱ سیده محبوبه عطایی دوره طراحی پارچه
۵۲ آلاسادات مرعشی شوشتری دوره طراحی پارچه
۵۳ زهراصلوات چی دوره طراحی پارچه
۵۴ خدیجه فروتن دوره طراحی پارچه
۵۵ زیبا منصوری دوره طراحی پارچه
۵۶ المیرا مددیان دوره طراحی پارچه
۵۷ ندا قلی پور دوره طراحی پارچه
۵۸ مهشاد سادات کاشف صابری دوره طراحی پارچه
۵۹ انسیه سادات سید حسینی دوره طراحی پارچه
۶۰ الهام دهقانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۱ مریم ارجمند امراله الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۲ زهرا بهکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۳ جلاله رمضانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۴ عاطفه اسکندری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۵ زهرادور اندیش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۶ فرنوش احمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۷ سیما مزیدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۸ معصومه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۹ شکوفه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۰ طاهره مجتبوی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۱ نازنین ایروانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۲ زهرا خانی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۳ لیلا یوسفیان حمیدآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۴ مینا سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۵ لعیا حیدری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۶ مریم حبیبی نکوهی الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۷۷ مهشاد اصغری دوره طراحی لباس
۷۸ پریسا حاجی فتحعلی دوره طراحی لباس
۷۹ رامان جبار زاده دوره طراحی لباس
۸۰ ریحانه چوپانی دوره طراحی لباس
۸۱ آتوسا قاضی دوره طراحی لباس
۸۲ فرزانه جعفری دوره طراحی لباس
۸۳ راضیه مظلوم دوره طراحی لباس
۸۴ الهام قاسمی دوره طراحی لباس
۸۵ آزاده یراقچی دوره طراحی لباس
۸۶ فرشته دشتی دوره طراحی لباس
۸۷ فاطمه مومنی دوره طراحی لباس
۸۸ فرنوش بهرامی دوره طراحی لباس
۸۹ یسنا خورشیدی دوره طراحی لباس
۹۰ ناهید یعقوبی دوره طراحی لباس
۹۱ الهه طاهری فرد دوره طراحی لباس
۹۲ صدیقه نوری دوره طراحی لباس
۹۳ الناز انصاری دوره الگوسازی و دوخت
۹۴ راضیه مظلوم دوره الگوسازی و دوخت
۹۵ هانیه دوگرلویی دوره الگوسازی و دوخت
۹۶ زینب شایق دوره الگوسازی و دوخت
۹۷ افروز کاوه دوره طراحی پارچه
۹۸ یاسمن خان بابا دوره طراحی پارچه
۹۹ شقایق حاجی فتحعلی دوره طراحی پارچه
۱۰۰ مریم توکلی دوره طراحی پارچه
۱۰۱ گلناز صباغیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۲ آتنا باغیانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۳ مصطفی بسحاق الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۴ فاطمه جوکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۵ شادی شیرنظر الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۶ الهام قوام زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۷ نیلوفر حضرتی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۸ سپیده بهسبز الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۹ مهدیه زینلیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۰ سمیه نصیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۱ مهدی فصیح رامندی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۲ آدنیس نبات چی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۳ سامره نوری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۴ سحر حسین زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۵ المیرا برازنده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۶ فاطمه هادی نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۷ مریم سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۸ بهزاد امیری نسب الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۹ حسین سیاه پوش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۰ یاسمین اطمینان اول دوره طراحی لباس
۱۲۱ بهاره نوعی بیدآبادی دوره طراحی لباس
۱۲۲ رضوانه کیقبادی دوره طراحی لباس
۱۲۳ زهرا فراهانی دوره طراحی لباس
۱۲۴ فاطمه حسن خانی دوره طراحی لباس
۱۲۵ ثریا تاروردی داریان دوره طراحی لباس
۱۲۶ روژین دولو دوره طراحی لباس
۱۲۷ محدثه سادات میرفندرسکی دوره طراحی لباس
۱۲۸ ندا مفیدی دوره طراحی لباس
۱۲۹ عطیه اوجانی دوره طراحی لباس
۱۳۰ دنیا پاچله دوره طراحی لباس
۱۳۱ محبوبه توده فلاح دوره طراحی لباس
۱۳۲ فاطمه ملکیان دوره طراحی لباس
۱۳۳ محدثه مصطفی نیا دوره طراحی لباس
۱۳۴ پگاه فیضیان دوره طراحی لباس
۱۳۵ پریسا محمدپور دوره طراحی لباس
۱۳۶ پریسا پیمان دوره طراحی لباس
۱۳۷ الهه محمودخانی دوره طراحی لباس
۱۳۸ شقایق حسینخانی روشن دوره طراحی لباس
۱۳۹ عارفه شمس دوره طراحی لباس
۱۴۰ مونا آندستا دوره طراحی لباس
۱۴۱ مریم تجدد دوره طراحی لباس
۱۴۲ زهرابیات دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۳ فرزانه جعفری دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۴ زهرا موسوی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۵ سمیرا والهی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۶ مریم سلیمی نرم افزار جمینی
۱۴۷ هانیه فخاری نرم افزار جمینی
۱۴۸ شیرین علیزاده نرم افزار جمینی
۱۴۹ نرگس پور قدرت نرم افزار جمینی
۱۵۰ میگل سفیدی نرم افزار جمینی
۱۵۱ پروانه رحمنی نرم افزار جمینی
۱۵۲ نرگس محمدپور نرم افزار جمینی
۱۵۳ ملودی حدیدی نرم افزار مارولس
۱۵۴ نرگس محمدپور نرم افزار مارولس
۱۵۵ آیسان قدجهانی دوره طراحی لباس
۱۵۶ الهام مشتعل دوره طراحی لباس
۱۵۷ پرند ابشری دوره طراحی لباس
۱۵۸ حدیث صادق زاده دوره طراحی لباس
۱۵۹ حدیث نعمتی دوره طراحی لباس
۱۶۰ حمیده حلمی تبریزی دوره طراحی لباس
۱۶۱ راحله سبوحی دوره طراحی لباس
۱۶۲ ریحانه شیر خدائی طهرانی دوره طراحی لباس
۱۶۳ زهرا شاهپوری دوره طراحی لباس
۱۶۴ شیرین همائی پورطحان دوره طراحی لباس
۱۶۵ صفا عباسی دوره طراحی لباس
۱۶۶ عارفه قاسم پور دوره طراحی لباس
۱۶۷ عاطفه سیاوشی دوره طراحی لباس
۱۶۸ غزل سادات میرشفیعی دوره طراحی لباس
۱۶۹ فاطمه تقدیری دوره طراحی لباس
۱۷۰ فاطمه جلالی دوره طراحی لباس
۱۷۱ فاطمه زهرا محمودی دوره طراحی لباس
۱۷۲ فاطمه زهره وند دوره طراحی لباس
۱۷۳ فاطمه ظهیری دوره طراحی لباس
۱۷۴ کیمیا نعمت پور دوره طراحی لباس
۱۷۵ مائده رمضانی دوره طراحی لباس
۱۷۶ محدثه اصلانی مهر دوره طراحی لباس
۱۷۷ مریم ملای اهرابی دوره طراحی لباس
۱۷۸ مهرنوش معین الدینی دوره طراحی لباس
۱۷۹ مهسا مقیمی کندلوسی دوره طراحی لباس
۱۸۰ مینا اسیری سرخه دوره طراحی لباس
۱۸۱ نفیسه ایزد دوست دوره طراحی لباس
۱۸۲ نگین طاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۳ نیلوفرطاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۴ هانیه محمدی دوره طراحی لباس
۱۸۵ هستی پهلوان زاده ایرانی دوره طراحی لباس
۱۸۶ مریم ده بزرگی دوره طراحی پارچه
۱۸۷ آسیه رمضانی دوره طراحی پارچه

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۹

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۹

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ ندا معارف دوست دوره طراحی لباس
۲ شیرین جمشیدی دوره طراحی لباس
۳ سپیده حمزه لویی دوره طراحی لباس
۴ سارینا کاویان پور دوره طراحی لباس
۵ سعیده غفوری وایقان دوره طراحی لباس
۶ هدی میانه ساز دوره طراحی لباس
۷ مریم غلامی دوره طراحی لباس
۸ شبنم شاهرخ همدانی دوره طراحی لباس
۹ فاطمه یارلو دوره طراحی لباس
۱۰ نوشین خلعتبری دوره طراحی لباس
۱۱ فرششته سادات عبدالهی سعادتی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۲ مهرداد یعقوبی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۳ علی رستمی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۴ ریحانه رفعتی شادلدهی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۵ نرجس محدث نرم افزار مارولس وجمینی
۱۶ ثریا رادمین نرم افزار مارولس وجمینی
۱۷ رعنا دریکوندی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۱۸ ملیحه شاجری طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۱۹ زهرا کاشانی زرین طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۰ عاطفه کیانی ها طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۱ مهدیس شاهنی دوره طراحی پارچه
۲۲ فاطمه رستمی گرجی دوره طراحی پارچه
۲۳ الهام ورزی رامندی دوره طراحی پارچه
۲۴ فایزه نوری دوره طراحی پارچه
۲۵ سمیرا ایروانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۶ ماندانا مسعودپی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۷ فاطمه عالی پناه الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۸ حامد رضوانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۹ محمدرضا خدامی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۰ رعنا شاطر حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۱ سوسن کبیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۲ زهرا آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۳ مریم آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۴ ملیحه آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۵ ساناز قریشی نازک دوزی
۳۶ لیلا زمانی مقدم نازک دوزی
۳۷ مرضیه امامی کروئی نازک دوزی
۳۸ سمانه اسلامی نازک دوزی
۳۹ سپیده زارع دوست نازک دوزی
۴۰ ادنا صفری مذنبی نازک دوزی
۴۱ کیمیا نعمت پور صداقتی نازک دوزی
۴۲ سهیلا خوشروئی حور نازک دوزی
۴۳ ندا اسداله زاده بائی نازک دوزی
۴۴ سلماز قطبا نازک دوزی
۴۵ سیده مریم غمخوار نرم افزار مارولس و جمینی
۴۶ شکیبا عاروان نرم افزار مارولس و جمینی
۴۷ بیتا اسدزاده نرم افزار مارولس و جمینی
۴۸ قیصر شریفی متین نرم افزار مارولس و جمینی
۴۹ فهیمه شیخی روحانی نرم افزار مارولس و جمینی
۵۰ زهرا یگانه نرم افزار مارولس و جمینی
۵۱ مریم میرزاخانی ضخیم دوزی
۵۲ سمیه قیصر سلوط ضخیم دوزی
۵۳ الهه هاشمی ضخیم دوزی
۵۴ معصومه بختیاری ضخیم دوزی
۵۵ پگاه مهدوی گلوجه ضخیم دوزی
۵۶ پروین طاهری ضخیم دوزی
۵۷ سمیه ابراهیمی حمید آباد ضخیم دوزی
۵۸ فاطمه فراهانی دوره طراحی لباس
۵۹ محدثه صالحی شهرابی دوره طراحی لباس
۶۰ هلیا هاشمی دوره طراحی لباس
۶۱ سارا جادری دوره الگوسازی و دوخت
۶۲ نوشین حسینی دوره الگوسازی و دوخت
۶۳ هانیه علی میرزا هنجنی دوره الگوسازی و دوخت
۶۴ عطیه حیدری مدوئیه دوره الگوسازی و دوخت
۶۵ شیما شکوری دوره الگوسازی و دوخت
۶۶ سیده نگار مظلومی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۷ شیوا ولاشجردی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۸ زهار سادات میرطالبی مهرآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۹ سمانه زارع نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۰ الهام پاکروان نمین الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۱ پریسا رفیعی طاری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۲ فرانک عزیزی نیا الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۳ مهسا نجفی اندرود دوره ضخیم دوزی
۷۴ هانیه علی میرزا هنجنی دوره ضخیم دوزی
۷۵ آرزو قدرتی دوره ضخیم دوزی
۷۶ رعنا ایمانی دوره طراحی لباس
۷۷ معصومه جعفری ندرآبادی دوره طراحی لباس
۷۸ سمیرا احمدی مهر دوره طراحی لباس
۷۹ سارا فرنیا دوره طراحی لباس

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۸

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۸

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ آزاده چراغی الگوسازی و دوخت
۲ فروغ نظری الگوسازی و دوخت
۳ لیلا صدیق الگوسازی و دوخت
۴ احسان طاهری نیا الگوسازی و دوخت
۵ شیرین کره یی الگوسازی و دوخت
۶ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت
۷ لیلا حسینی طراحی لباس
۸ الهام خیری طراحی لباس
۹ نادیا کریمی طراحی لباس
۱۰ نگار خسروانی طراحی لباس
۱۱ زهرا فتحی طراحی لباس
۱۲ عاطفه لرستانی طراحی لباس
۱۳ شیما باوفا طراحی لباس
۱۴ پریا مهری طراحی لباس
۱۵ ساغر پیرزاده طراحی لباس
۱۶ پریسا فتحی طراحی لباس
۱۷ نیلوفر رشیدی طراحی لباس
۱۸ پرستو جزپناهی طراحی لباس
۱۹ فاطمه قربانی طراحی لباس
۲۰ پرستو شریفی طراحی لباس
۲۱ فاطمه شهینی طراحی لباس
۲۲ فرشته دولیخانی طراحی لباس
۲۳ سوگند فراهانی طراحی لباس
۲۴ غزل جمشیدی طراحی لباس
۲۵ سیده پردیس موسوی نمین طراحی لباس
۲۶ امید باستانی الگوسازی و دوخت
۲۷ الهام خداپوربناب الگوسازی و دوخت
۲۸ سلامه پژم الگوسازی و دوخت
۲۹ آیدا اسلامی شاد الگوسازی و دوخت
۳۰ الهام الهیاری الگوسازی و دوخت
۳۱ بنفشه چهارمحالی الگوسازی و دوخت
۳۲ نادیا کریمی الگوسازی و دوخت
۳۳ پریناز دقیقی الگوسازی و دوخت
۳۴ افق یزدانی ها طراحی پارچه
۳۵ سپیده علیزاده طراحی پارچه
۳۶ سحر علیزاده طراحی پارچه
۳۷ محدثه میرباقری طراحی پارچه
۳۸ امیرحسین میرهاشمی طراحی پارچه
۳۹ سهیلا آب نیکی طراحی پارچه
۴۰ فایزه مرندی نیا طراحی پارچه
۴۱ سوگل ندیمی طراحی لباس
۴۲ یگانه آبادی هندی جانی طراحی لباس
۴۳ آیدا مولائی طراحی لباس
۴۴ آیدا میرزاخانی نافچی طراحی لباس
۴۵ سارا قدیری طراحی لباس
۴۶ ثنا کوچک کاشانی طراحی لباس
۴۷ شقایق کربه طراحی لباس
۴۸ سپیده کریمی جبلی طراحی لباس
۴۹ گیسو ولی دخت دیزجی طراحی لباس
۵۰ هستی سلاجقه طراحی لباس
۵۱ ستاره نجفی طراحی لباس
۵۲ عسل نوروزی طراحی لباس
۵۳ مریم زند طراحی لباس
۵۴ ویستا خسروپور طراحی لباس
۵۵ پریسا علی زاده طراحی لباس
۵۶ فاطمه علی زاده دوغی کلا طراحی لباس
۵۷ لیلا هرکاری طراحی لباس
۵۸ سمیرا آذرینوش طراحی لباس
۵۹ نیلوفر سیاهپوش طراحی لباس
۶۰ آتنا افلاکی خمسه طراحی لباس
۶۱ مینا سادات قادری طراحی لباس
۶۲ سمیه ناگهی تپه مولائی طراحی لباس
۶۳ سارا سعادتی تاجی بیوک طراحی لباس
۶۴ شقایق اصغری مطلق طراحی لباس
۶۵ آتوسا اسفندیاری طراحی لباس
۶۶ میترا حاتمی الگودوخت
۶۷ ندا زمانی مقدم الگودوخت
۶۸ زینب مفاخر الگودوخت
۶۹ نرگس مشهدی فراهانی الگودوخت
۷۰ نادیا محمدی خاص الگودوخت
۷۱ زینب بختیاری الگودوخت
۷۲ سمیرا بختیاری الگودوخت
۷۳ پدیده خوشنویسان الگودوخت
۷۴ آزیتا بهرامی الگودوخت
۷۵ سمیه پورشجاع الگودوخت
۷۶ آناهیت صالحی الگودوخت
۷۷ المیرا افاضاتی الگودوخت
۷۸ آیدا بختیاری الگودوخت
۷۹ گلناز خالقی طرقی الگودوخت
۸۰ شیرین دخت رحیمی زمانی الگودوخت
۸۱ سعیده کرمی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۲ زهرا صادقی صیقلانی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۳ فاطمه نبی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۴ سمانه دالوند نرم افزار مارولس و جمینی
۸۵ نازنین شیری نرم افزار مارولس و جمینی
۸۶ مهسا احمدی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۷ فاطمه بابائی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۸ اعظم ملکی نرم افزار مارولس و جمینی
۸۹ سیده فاطمه میری نرم افزار مارولس و جمینی
۹۰ مریم سادات احمدی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۱ مرضیه نیکوروش نرم افزار مارولس و جمینی
۹۲ فاطمه بهرامی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۳ زهرا انصاری نرم افزار مارولس و جمینی
۹۴ سید هادی حسینی کتک لاهیجانی نرم افزار مارولس و جمینی
۹۵ طاهره رضائی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۶ سهیلا هاشمی فر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۷ نرگس شریفی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۸ یاسمن احمدی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۹۹ زینب محمود نیا الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۰ بهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۱ مریم آقاجانی طالش الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۱۰۲ سعیده میرهادی الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۳ ندا زمانی مقدم الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۴ زینب بختیاری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۵ ناهید جاویدیار الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۶ فاطمه حقیری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۷ آناهیت صالحی الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۸ شیما منوچهری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۰۹ نوشین احمری الگوسازی و دوخت مانتو
۱۱۰ سمیه پور شجاع واحد الگوسازی و دوخت مانتو
۱۱۱ زهرا بهشتی اصل الگوسازی و دوخت
۱۱۲ حوریه کریمی الگوسازی و دوخت
۱۱۳ هستی خاندائی الگوسازی و دوخت
۱۱۴ رویا افخمی پیله رود الگوسازی و دوخت
۱۱۵ سارینا کاویان پور الگوسازی و دوخت
۱۱۶ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۱۱۷ مائده رئوفی نژاد دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۱۸ فاطمه علمدارراوری دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۱۹ سپیده سادات میرتراپی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۰ تینا خدادادیان دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۱ فاطمه رضاپور دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۲ هما امینی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۳ الهه صالحی دوره تخصصی طراحی پارچه
۱۲۴ سیده الهام موسوی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۵ علی مقدسی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۶ مهدیه سادات امینی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۷ رومینا کدخدایی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۸ فریبا ذبیحی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۲۹ ملینا عزیزی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۰ ندا طالبی سلطان آباد نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۱ پژمان ترکمن نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۲ سهیلا محمودی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۳ مهسا فریده کلهری نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۴ آیدا نیکخو نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۵ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۳۶ معصومه عسگری الگوسازی و دوخت
۱۳۷ سحر ناصری نژاد الگوسازی و دوخت
۱۳۸ مرجان اسفندیاری الگوسازی و دوخت
۱۳۹ پروین طاهری الگوسازی و دوخت
۱۴۰ مونا اصفهانی الگوسازی و دوخت
۱۴۱ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت
۱۴۲ مریم میرزاخانی الگوسازی و دوخت
۱۴۳ مائده قادری الگوسازی و دوخت
۱۴۴ سمیه قیصر الگوسازی و دوخت
۱۴۵ عسل علیپور الگوسازی و دوخت
۱۴۶ رعنا قربانی الگوسازی و دوخت
۱۴۷ فاطمه بابائی الگوسازی و دوخت
۱۴۸ جواهر رضایی الگوسازی و دوخت
۱۴۹ آسیه سعیدی مفرد الگوسازی و دوخت
۱۵۰ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت
۱۵۱ مرضیه خوش صحبت دوره طراحی لباس
۱۵۲ زهرا عالیقدر دوره طراحی لباس
۱۵۳ سمانه رمضانی دوره طراحی لباس
۱۵۴ ندا عظیمی دوره طراحی لباس
۱۵۵ آیدا ساری اصلانی دوره طراحی لباس
۱۵۶ غزاله آقا نصیری دوره طراحی لباس
۱۵۷ فرزانه تروند دوره طراحی لباس
۱۵۸ امیر مسعود کیانی دوره طراحی لباس
۱۵۹ سمیرا نوعی رازلیقی دوره طراحی لباس
۱۶۰ پریسا حسین علی بیگی دوره طراحی لباس
۱۶۱ فرشته رمضان زرندی دوره طراحی لباس
۱۶۲ مرضیه امیر احمدی دوره طراحی لباس
۱۶۳ سمیه بهرامی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۴  مرضیه محمدی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۵ رویا آذر طوس دوره جامع طراحی لباس
۱۶۶ سمیه اکبری طایمه دوره جامع طراحی لباس
۱۶۷ ملیحه ظاهری دوره جامع طراحی لباس
۱۶۸ مرجان اکبری خرمی دوره جامع طراحی لباس
۱۶۹ عاطفه سلیمیان ریزی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۰ هانیه خداداد زاده دوره جامع طراحی لباس
۱۷۱ صدیقه ناصری دوره جامع طراحی لباس
۱۷۲ بهار درخشانی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۳ مرضیه خسروی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۴ سمیه سپاسه دوره جامع طراحی لباس
۱۷۵ فاطمه بلبلی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۶ زهرا ناصری گهر دوره جامع طراحی لباس
۱۷۷  سارا یوسفی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۸ رقیه دشتی دوره جامع طراحی لباس
۱۷۹ زهرا مرادی نیا دوره جامع طراحی لباس
۱۸۰ نگین پالیزوان دوره جامع طراحی لباس
۱۸۱ کیمیا شراهی دوره جامع طراحی لباس
۱۸۲ الهام خداپوربناب دوره جامع طراحی لباس
۱۸۳ سمانه دالوند تکدرس-نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس
۱۸۴ طاهره آکشته نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۵ لیلا حسینی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۶ معصومه مهدی زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۷ میلاد محمودی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۸ رویا نوری نرم افزار مارولس و جمینی
۱۸۹ هادی علیزاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۰ رویا افخمی پیله رود نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۱ سیده زینب پناهی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۲ وحید ترک نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۳ فریماه محسن پور نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۴ بی بی کبری رسولی نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۵ زهرا علیجان زاده نرم افزار مارولس و جمینی
۱۹۶ سمیه پورشجاع واحد ضخیم دوز
۱۹۷ المیرا افاضاتی ضخیم دوز
۱۹۸ آزیتا بهرامی ضخیم دوز
۱۹۹ آناهیتا صالحی ضخیم دوز
۲۰۰ شیما منوچهری ضخیم دوز
۲۰۱ مریم نعمانی پور ضخیم دوز
۲۰۲ فاطمه حقیری ضخیم دوز
۲۰۳ نوشین احمری ضخیم دوز
۲۰۴ ندا زمانی مقدم ضخیم دوز
۲۰۵ سمیرا بختیاری ضخیم دوز
۲۰۶ زینب بختیاری ضخیم دوز
۲۰۷ ناهید جاویدیار ضخیم دوز
۲۰۸ نرگس نوری ضخیم دوز
۲۰۹ محیا عنصری ضخیم دوز
۲۱۰ سارا ایران پرست ضخیم دوز
۲۱۱ پگاه مهدوی گلوجه الگوسازی و دوخت
۲۱۲ اکرم السادات کمیاب الگوسازی و دوخت
۲۱۳ الهه هاشمی الگوسازی و دوخت
۲۱۴ رویا رحمتی الگوسازی و دوخت
۲۱۵ معصومه بختیاری الگوسازی و دوخت
۲۱۶ آیلار فخیمی الگوسازی و دوخت
۲۱۷ سمیه ابراهیمی حمید آباد الگوسازی و دوخت
۲۱۸ تارا تقوی رفسنجانی الگوسازی و دوخت
۲۱۹ ناهید رضایی الگوسازی و دوخت
۲۲۰ منصوره رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۲۲۱ شیرین دخت رحیمی زمانی الگوسازی و دوخت
۲۲۲ ساناز شاکری الگوسازی و دوخت
۲۲۳ زرین تاج تناور طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۴  زهرا فلاح ولیک چالی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۵ سارا خسرو آبادی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۶ مهناز نیامی کوهساره طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۲۷ افق یزدانیها نجف آبادی تاپستری و مکرومه بافی
۲۲۸ ستاره رحمت الهی تاپستری و مکرومه بافی
۲۲۹ معصومه عسگری تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۰ روژین دلو تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۱ سمایه منشی زاده تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۲ نسترن سادات بهرامی دمنه تاپستری و مکرومه بافی
۲۳۳ مهشاد خوشبخت دوره طراحی لباس
۲۳۴ مریم حسینی عالم دوره طراحی لباس
۲۳۵ فریده یوسفی دوره طراحی لباس
۲۳۶ مریم فلاح دوره طراحی لباس
۲۳۷ نسیم اصغری دوره طراحی لباس
۲۳۸ مهدیه نصیری دوره طراحی لباس
۲۳۹ فاطمه حیدری دوره طراحی لباس
۲۴۰ مهسا اشراقی دوره طراحی لباس
۲۴۱ مریم سراقی دوره طراحی لباس
۲۴۲ مرضیه سادات تهور دوره طراحی پارچه
۲۴۳ فرناز افشاری دوره طراحی پارچه
۲۴۴ امین بخت آوری ممقانی دوره طراحی پارچه
۲۴۵ نرگس حافظی بختیاری دوره طراحی پارچه
۲۴۶ منصوره غمین دوره طراحی پارچه
۲۴۷ عاطفه کیانی ها دوره طراحی پارچه
۲۴۸ سحر امین الرعیایی دوره طراحی پارچه
۲۴۹ فاطمه حسینی رامشه دوره طراحی پارچه
۲۵۰ سلماز نخعی دوره طراحی پارچه
۲۵۱ طاهره ریحانی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۲ نرگس نوری الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۳ زینب مفاخر الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۴ نگین پالیزوان الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۵ عزیزه عزتی الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
۲۵۶ فهیمه وظیفه دار الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۷

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ عفت کیانی نژاد الگوسازی و دوخت
۲ الهه محمدی الگوسازی و دوخت
۳ مریم محمدی الگوسازی و دوخت
۴ نوشین احمدی الگوسازی و دوخت
۵ رزا قاسمی طراحی لباس
۶ راضیه بیرامی طراحی لباس
۷ سمیرا رجبی طراحی لباس
۸ ساناز صیاد طراحی لباس
۹ پریسا عقیقی طراحی لباس
۱۰ مریم ابراهیم پورطاری طراحی لباس
۱۱ مهدیه کرد طراحی لباس
۱۲ زهرا رحمانی طراحی لباس
۱۳ سیما خادم طراحی لباس
۱۴ مهتا نجفیان طراحی لباس
۱۵ محنا نوریان طراحی لباس
۱۶ متین ناطقی طراحی لباس
۱۷ فاطمه محبی طراحی لباس
۱۸ نیر اسکندرپور طراحی لباس
۱۹ طاهره قلی زاده طراحی لباس
۲۰ مهسا نیکبخت طراحی لباس
۲۱ سما موسوی طراحی لباس
۲۲ پرگل دینورزاده طراحی لباس
۲۳ مهناز کریمی شرق مارولس جمینی
۲۴ فرجی مارولس جمینی
۲۵ علیرضا کمالی دهقان مارولس جمینی
۲۶ فائزه محمدی مارولس جمینی
۲۷ مریم آسیایی مارولس جمینی
۲۸ محمد حسین علی واحد مارولس جمینی
۲۹ مارال باستانی مارولس جمینی
۳۰ مهشاد ساده مارولس جمینی
۳۱ مسعود شاهی مارولس جمینی
۳۲ محبوبه دارابی نرم افزار ایلستریتور پارجه
۳۳ زهرا نجفلو نرم افزار ایلستریتور پارجه
۳۴ تراب زاده الگوسازی و دوخت
۳۵ مرجان ضرابیها الگوسازی و دوخت
۳۶ شیما الله مرادی الگوسازی و دوخت
۳۷ ساره حریری الگوسازی و دوخت
۳۸ خدیجه علیزاده الگودوخت
۳۹ سعیده موسیوند الگودوخت
۴۰ فرزاد محمدی الگودوخت
۴۱ الهام عزت حسینی الگودوخت
۴۲ احیائ علیزاده سقالکساری الگودوخت
۴۳ فاطمه عاشوری الگودوخت
۴۴ فاطمه مطلب زاده الگودوخت
۴۵ مریم سلطانی تاپستری
۴۶ فرنوش کیانی تاپستری
۴۷ غزل عباسی تاپستری
۴۸ مریم هادی پور تاپستری
۴۹ افسانه حیدری  طراحی پارچه
۵۰ فاضل زاده گودرزی  طراحی پارچه
۵۱ محمدعماد صادقیان  طراحی پارچه
۵۲ سحر علی عسگری  طراحی پارچه
۵۳ ناهید جاویدیار طراحی لباس
۵۴ مرجان علی اکبری طراحی لباس
۵۵ مهرنوش سلطانی طراحی لباس
۵۶ سرور خدری طراحی لباس
۵۷ سعیده فاضل طراحی لباس
۵۸ حسین داداش زاده طراحی لباس
۵۹ زینب عطوفی طراحی لباس
۶۰ فاطمه داورزنی طراحی لباس
۶۱ تانیا شمس طراحی لباس
۶۲ الیکا ناوی طراحی لباس
۶۳ مهدخت مجیدی طراحی لباس
۶۴ شیوا تنگستانی طراحی لباس
۶۵ فاطمه  عمرانی طراحی لباس
۶۶ نازنین مرتضوی طراحی لباس
۶۷ فاطمه سادات میرمحمدی طباطبایی طراحی لباس
۶۸ ساراگل برهمند طراحی لباس
۶۹ رقیه معصومی طراحی لباس
۷۰ سپیده صالح وند لباس شب و عروس
۷۱ عفت کیانی نژاد لباس شب و عروس
۷۲ عاطفه غلامپور باقری لباس شب و عروس
۷۳ لوزان امینی لباس شب و عروس
۷۴ مینا پورنصر لباس شب و عروس
۷۵ نادر احمدپور لباس شب و عروس
۷۶ مریم آسیایی لباس شب و عروس
۷۷ سهیلا میرزایی لباس شب و عروس
۷۸ طاهره شاکری مارولس و جمینی
۷۹ آسیه طاطی مارولس و جمینی
۸۰ شیما شبستری مارولس و جمینی
۸۱ پانته آ فکوهی مارولس و جمینی
۸۲ رکسانا کلاهی مارولس و جمینی
۸۳ شیرین دخت رحیمی زمانی مارولس و جمینی
۸۴ آرزو  صفری مارولس و جمینی
۸۵ اکرم محمودی مارولس و جمینی
۸۶ ریحانه غفاری مارولس و جمینی
۸۷ آرزو غفاری مارولس و جمینی
۸۸ فاطمه ضخیمی مارولس و جمینی
۸۹ فریبا السادات حسینی نژاد مارولس و جمینی
۹۰ نسرین استاجی طراحی لباس
۹۱ نرگس نوری طراحی لباس
۹۲ مینا غفاری طراحی لباس
۹۳ پریناز دقیقی طراحی لباس
۹۴ عاطفه ناصری طراحی لباس
۹۵ مهدیه میرزایی طراحی لباس
۹۶ زهرا دخت هلاکویی طراحی لباس
۹۷ محمد سیفی طراحی لباس
۹۸ ویدا مطلبی زاده طراحی لباس
۹۹ هستی بهمنی طراحی لباس
۱۰۰ ندا ملکشاهی طراحی لباس
۱۰۱ مینا مقدم طراحی لباس
۱۰۲ شیما اکبری طراحی لباس
۱۰۳ شکیبا جوادی طراحی لباس
۱۰۴ مریم ترابی طراحی لباس
۱۰۵ سعیده نیک مهر طراحی لباس
۱۰۶ سهیلا علیا زاده طراحی لباس
۱۰۷ پارمیس امانت طراحی لباس
۱۰۸ ندا فرهان طراحی لباس
۱۰۹ دلارام ذولفقاری طراحی لباس
۱۱۰ فروغ دهدشتی طراحی لباس
۱۱۱ طاهره اویسی طراحی لباس
۱۱۲ غزاله بهشتی طراحی لباس
۱۱۳ مهنوش عباسی ایللستریتور لباس
۱۱۴ محمود نظیفی مولاژ دراپینگ
۱۱۵ کیمیا فاطمیه نرم افزار ایلستریتور پارچه
۱۱۶ ام البنین ذاکری نرم افزار ایلستریتور پارچه
۱۱۷ زهرا حافظی الگودوخت
۱۱۸ نعیمه چزانی الگودوخت
۱۱۹ سمانه قربان حسینی الگودوخت
۱۲۰ سعید نظری الگودوخت
۱۲۱ زهرا زرین اقبالی الگودوخت
۱۲۲ سارا ایزدپناه الگودوخت
۱۲۳ پریسا عقیلی الگودوخت
۱۲۴ فاطمه قربانی الگودوخت
۱۲۵ یاسمین ابراهیم خانی الگودوخت
۱۲۶ آناهیتا کریمیان الگودوخت
۱۲۷ محمدرضا کریمی الگودوخت
۱۲۸ ثنا اسفندیارزاده الگودوخت
۱۲۹ ناهید جاوید یار الگودوخت
۱۳۰ جلیلیان الگودوخت
۱۳۱ حقیری الگودوخت
۱۳۲ حقیری الگودوخت
۱۳۳ خانم خیری طراحی پارچه
۱۳۴ هانیه علیزاده طراحی پارچه
۱۳۵ زهرا قادری طراحی پارچه
۱۳۶ سمیه یوسفی طراحی پارچه
۱۳۷ نسیم معصومی طراحی لباس
۱۳۸ حانیه غلامی طراحی لباس
۱۳۹ حامد غلامی طراحی لباس
۱۴۰ مریم معزی طراحی لباس
۱۴۱ الهام موجودی طراحی لباس
۱۴۲ ثمین کریمی طراحی لباس
۱۴۳ نازنین شیری طراحی لباس
۱۴۴ لیلا صالحی طراحی لباس
۱۴۵ صبا امیری طراحی لباس
۱۴۶ مهسا روانپور طراحی لباس
۱۴۷ ثمین سادات صحت طراحی لباس
۱۴۸ هستی خاندائی طراحی لباس
۱۴۹ شبنم قدسیان طراحی لباس
۱۵۰ سحر علی شیری طراحی لباس
۱۵۱ شیما یزدی طراحی لباس
۱۵۲ نیکو شهبازی طراحی لباس
۱۵۳ محمدرضا باغی طراحی لباس
۱۵۴ مریم سهامی طراحی لباس
۱۵۵ زینب امیرخانی طراحی لباس
۱۵۶ طناز سروی طراحی لباس
۱۵۷ زینب بختیاری شب وعروس
۱۵۸ سمیرا بختیاری شب وعروس
۱۵۹ ناهید جاویدیار شب وعروس
۱۶۰ فاطمه حقیری شب وعروس
۱۶۱ مرضیه کاشانی زاده شب وعروس
۱۶۲ شیما منوچهری شب وعروس
۱۶۳ سپیده مهدی زاده شب وعروس
۱۶۴ ایل ایستر مهتری شادی الگوسازی ودوخت
۱۶۵ فهیمه وظیفه دار الگوسازی ودوخت
۱۶۶ پریسا کریمان طهرانی الگوسازی ودوخت
۱۶۷ سارا یوسفی الگوسازی ودوخت
۱۶۸ مهسا نجفی الگوسازی ودوخت
۱۶۹ مریم اکبری پور الگوسازی ودوخت
۱۷۰ سارا همایونفر الگوسازی ودوخت
۱۷۱ فاطمه زمانی الگوسازی ودوخت
۱۷۲ سهیل عقابی الگوسازی ودوخت
۱۷۳ سحر معرب مارولس و جمینی
۱۷۴ زهرا سادات میرمحمدی مارولس و جمینی
۱۷۵ زهره پرورش مارولس و جمینی
۱۷۶ فریماه کیانی زاده مارولس و جمینی
۱۷۷ مهتاب حقیقتی مارولس و جمینی
۱۷۸ نسرین شرافت مارولس و جمینی
۱۷۹ فاطمه عزیزمراش مارولس و جمینی
۱۸۰ مژگان امینی مارولس و جمینی
۱۸۱ مریم سادات ابطحی طراحی پارچه
۱۸۲ ندا اخگری طراحی پارچه
۱۸۳ نسیم خسروجردی طراحی پارچه
۱۸۴ لیلا بلندی طراحی پارچه

گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۶

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۶

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ حنانه یعقوبی ایلاستریتور پارچه
۲ شهریار میرنیا ایلاستریتور پارچه
۳ مینا هاشمی ایلاستریتور پارچه
۴ سیده بهاره مرتضوی زنجانی ایلاستریتور پارچه
۵ راحیل منزوی ایلاستریتور پارچه
۶ صبا بیضایی ایلاستریتور پارچه
۷ شادان رادمهر ایلاستریتور پارچه
۸ صالحه کمال زاده ایلاستریتور پارچه
۹ احسانه خسروی ایلاستریتور پارچه
۱۰ نسترن آخوندی الگوسازی دوخت
۱۱ پرگل دینورزاده الگوسازی دوخت
۱۲ مهراد مسلمی اصل الگوسازی دوخت
۱۳ بهاره ترکزاد الگوسازی دوخت
۱۴ رومینا براتی الگوسازی دوخت
۱۵ موژان خیامیم الگوسازی دوخت
۱۶ غزاله داداشی الگوسازی دوخت
۱۷ بهاره رقابی مولاژودراپینگ
۱۸ مریم محمودی مولاژودراپینگ
۱۹ عاطفه انصاری مولاژودراپینگ
۲۰ مریم سعیدی مولاژودراپینگ
۲۱ شبنم تکمیل صفات نجاری طراحی لباس
۲۲ زهرا عسلی طراحی لباس
۲۳ زهرا جهاندار طراحی لباس
۲۴ فاطمه سادات میرحسینی طراحی لباس
۲۵ آفرین میرزایی طراحی لباس
۲۶ شادی بخشی طراحی لباس
۲۷ ناهید یاوری طراحی لباس
۲۸ ساره حریری نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس
۲۹ سوگل غزنوی چاپ و پارچه سازی
۳۰ مژگان عبادی چاپ و پارچه سازی
۳۱ زهره حشمتی جو مارولس جمینی
۳۲ میثم فرجاد مارولس جمینی
۳۳ فاطمه امامی مارولس جمینی
۳۴ سعید قهرمانی مقبل مارولس جمینی
۳۵ آزاده جغتایی مارولس جمینی
۳۶ مهروش نجفی مارولس جمینی
۳۷ داریوش گنجی پناهی مارولس جمینی
۳۸ سحر مصیبی چاپ و پارچه سازی
۳۹ سمیه ثابتی ایلاستریتور لباس
۴۰ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۱
۴۱ فاطمه پشت کوهی طراحی لباس مقدماتی ۲
۴۲ فاطمه پشت کوهی چاپ
۴۳ طیبه عبدالله زاده چرم
۴۴ پرنیا علیپور راد مارولس و جمینی
۴۵ آمنه نعمتی درآباد مارولس و جمینی
۴۶ پرستو حسینی مارولس و جمینی
۴۷ نگین مویدی کیا مارولس و جمینی
۴۸ سمیه غلامی مارولس و جمینی
۴۹ سکینه بخشی مارولس و جمینی
۵۰ هاجر غفاری مارولس و جمینی
۵۱ شیما کشتکار مارولس و جمینی
۵۲ علی ضیایی مارولس و جمینی
۵۳ فاطمه نصرتی مارولس و جمینی
۵۴ سیده کوثر هاشمی فر مارولس و جمینی
۵۵ فتانه کریمی مارولس و جمینی
۵۶ مهتاب علایی مارولس و جمینی
۵۷ سارا محمدی مارولس و جمینی
۵۸ پیمان حبیب پور مارولس و جمینی
۵۹ مریم زندی طراحی و دوخت مانتو
۶۰ عاطفه حصار بانی طراحی و دوخت مانتو
۶۱ حدیث خطیرنیا طراحی و دوخت مانتو
۶۲ محمد جعفر رضایی طراحی و دوخت مانتو
۶۳ محمد رضا جعفری طراحی و دوخت مانتو
۶۴ محدثه نژاد عبدل طراحی و دوخت مانتو
۶۵ فرزانه حاجی رحیمی طراحی و دوخت مانتو
۶۶ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۱
۶۷ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۱
۶۸ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۱
۶۹ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۱
۷۰ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۱
۷۱ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۱
۷۲ آزاده اسانلو الگوسازی و دوخت ۲
۷۳ شیما توکلیان الگوسازی و دوخت ۲
۷۴ مهدیه مرادی الگوسازی و دوخت ۲
۷۵ حسین داداش زاده الگوسازی و دوخت ۲
۷۶ بهاره نادریفر الگوسازی و دوخت ۲
۷۷ مهسا پیریایی الگوسازی و دوخت ۲
۷۸ طناز سروی الگوسازی و دوخت
۷۹ سارا دمر چلو الگوسازی و دوخت
۸۰ ملیکا سلطانی الگوسازی و دوخت
۸۱ مهنوش سلطانی الگوسازی و دوخت
۸۲ ثمین دهقانی الگوسازی و دوخت
۸۳ سارا شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت
۸۴  آزاده شفیعی ثابت الگوسازی و دوخت
۸۵ فرشته رمضانی الگوسازی و دوخت
۸۶ کمند کاوند تاپستری
۸۷ مهدیه کرد تاپستری
۸۸ آزاده توحیدی تاپستری
۸۹ شبنم مصدق تاپستری
۹۰ مریم بهروزی نیا تاپستری
۹۱ مهلا محمدی تاپستری
۹۲ مهسا خلعتبری تاپستری
۹۳ هانیه سادات موسوی تاپستری
۹۴ گیتی همتیان الگوسازی و دوخت
۹۵ مهيار عابدزاده عطار الگوسازی و دوخت
۹۶ طاهره قلی زاده الگوسازی و دوخت
۹۷ هانیه ذولفقار الگوسازی و دوخت
۹۸ شیوا خرمی الگوسازی و دوخت چرم
۹۹ زهرا شهیدی الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۰ فهیمه منشیا الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۱ سارا بهبودی الگوسازی و دوخت چرم
۱۰۲ حسین داداش زاده نوشهر طراحی و دوخت مانتو
۱۰۳ معصومه حاتمی رامشه طراحی و دوخت مانتو
۱۰۴ بیتا سیفی طراحی و دوخت مانتو
۱۰۵ ناهید یعقوبی طراحی و دوخت مانتو
۱۰۶ محمدعلی صلواتی جمینی مارولس
۱۰۷ سمیه عبدالحسینی جمینی مارولس
۱۰۸ کوثر صالحی مورکانی جمینی مارولس
۱۰۹ مرضیه خالقی جمینی مارولس
۱۱۰ پریرو مولائی منجیلی جمینی مارولس
۱۱۱ آرزو افشار جمینی مارولس
۱۱۲ فاطمه نعمتی جمینی مارولس
۱۱۳ حیدر اکبری جمینی مارولس
۱۱۴ لیلا مددی جمینی مارولس
۱۱۵ فتانه عزیزی منش جمینی مارولس
۱۱۶ سارا خلیلی جمینی مارولس
۱۱۷ جواد عجم جمینی مارولس
۱۱۸ حسین عجم جمینی مارولس
۱۱۹ فاطمه بیات بیدکرپه جمینی مارولس
۱۲۰ مریم نادری نیا طراحی لباس
۱۲۱ سارا باقرپور طراحی لباس
۱۲۲ آقازاده طراحی لباس
۱۲۳ زهرا مهرداد طراحی لباس
۱۲۴ پارسا تبار طراحی لباس
۱۲۵ کمندلو طراحی لباس
۱۲۶ غزل صالحی طراحی لباس
۱۲۷ نسرین سالاری طراحی لباس
۱۲۸ بیتا سیفی طراحی لباس
۱۲۹ شیدا مهرجو طراحی لباس
۱۳۰ محدثه دمر چلو طراحی لباس
۱۳۱ فرسیما امیرسعیدی طراحی لباس
۱۳۲ نیلوفر علی بخشی طراحی لباس
۱۳۳ زهره سعیدی طراحی لباس
۱۳۴ سپیده پیر رضایی طراحی لباس
۱۳۵ پانته آ ملازاده طراحی لباس
۱۳۶ سمیرا بحری طراحی لباس
۱۳۷ فاطمه پوریایی طراحی لباس
۱۳۸ شبنم غلامی طراحی لباس
۱۳۹ کمند کاوند طراحی لباس
۱۴۰ نگار ارجمند طراحی لباس
۱۴۱ لیلا عابدزاده طراحی لباس
۱۴۲ فرنوش کاووسی طراحی لباس
۱۴۳ نهال مساوات طراحی لباس
۱۴۴ سمیه عبدالهی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۵ زینب تورنگ الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۶ نازنین موذن پورکرمانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۷ داود رسولی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۸ مریم صالحی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۴۹ فیروزه منشی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۵۰ رویا نقی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۵۱ فاطمه پاشانیا طراحی لباس
۱۵۲ حمیده معصومی طراحی لباس
۱۵۳ منیره عشوری طراحی لباس
۱۵۴ سمیه آریش طراحی لباس
۱۵۵ فرناز احمدی طراحی لباس
۱۵۶ شبنم شکوهی راد طراحی لباس
۱۵۷ مهرناز فرنوش طراحی لباس
۱۵۸ زینب سادات پوربخش طراحی لباس
۱۵۹ سلیمانپور طراحی لباس
۱۶۰ دلارام داودی طراحی لباس
۱۶۱ زهره میرزایی طراحی لباس
۱۶۲ فاطمه سلیمانی طراحی لباس
۱۶۳ خاطره نعمتی طراحی لباس
۱۶۴ مونا نصیری طراحی لباس
۱۶۵ حميده دهقان منشادى طراحی لباس
۱۶۶ لیلاسادات میرصالحی طراحی لباس
۱۶۷ الهه جواهریان طراحی لباس
۱۶۸ زهره عابدینی طراحی لباس
۱۶۹ ترانه حسین پور طراحی لباس
۱۷۰ مهدیه کرد الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۱ سعیده نیک مهر الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۲ نازیلا مرسلوئی الگوسازی و دوخت ۱و۲
۱۷۳ نیر اسکندرپور جمینی مارولس
۱۷۴ مهسا مروجی جمینی مارولس
۱۷۵ مهلا ایزانلو جمینی مارولس
۱۷۶ فرشته موسوی جمینی مارولس
۱۷۷ هدیه رضایی جمینی مارولس
۱۷۸ دهروز بهرامی نازکی جمینی مارولس
۱۷۹ مهدیه کرد جمینی مارولس
۱۸۰ سمیه کمالی پورآزاد جمینی مارولس
۱۸۱ محمد عماد آشتیانی عراقی جمینی مارولس
۱۸۲ روشنک السادات گلسرخی حسینی جمینی مارولس
۱۸۳ مریم معزی جمینی مارولس
۱۸۴ نارین دانا جمینی مارولس
۱۸۵ مینا علی محمدی جمینی مارولس
۱۸۶ طاهره قلی زاده اقجه دیزج جمینی مارولس
۱۸۷ زهرا یعقوبی جمینی مارولس
۱۸۸ سیده ناهید شیریان جمینی مارولس

گواهینامه های صادر شده (۱۳۹۳-۱۳۹۵)

گواهینامه های صادر شده در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ معصومه فلاحتی دوره الگوسازی و دوخت
۲ یلدا شریف زاده دوره الگوسازی و دوخت
۳ حمیده طهماسبی دوره الگوسازی و دوخت
۴ سارا فرهادیان دوره الگوسازی و دوخت
۵ ناهید یعقوبی دوره الگوسازی و دوخت
۶ سمیه کمالی دوره الگوسازی و دوخت
۷ زهرا نجفی دوره الگوسازی و دوخت
۸ اعظم پناهی دوره الگوسازی و دوخت
۹ شیوا ملک پور دوره الگوسازی و دوخت
۱۰ ماهرخ دانشمند دوره طراحی لباس
۱۱ آیلار فخیمی دوره طراحی لباس
۱۲ فائزه افراسیابی دوره طراحی لباس
۱۳ کیمیا موسوی فر دوره طراحی لباس
۱۴ فاطمه رضائی دوره طراحی لباس
۱۵ فاطمه نیک اندیش دوره طراحی لباس
۱۶ بهناز ولیزاده دوره طراحی لباس
۱۷ زهرا شصت واری دوره طراحی لباس
۱۸ عاطفه هاشمی دوره طراحی لباس
۱۹ عطیه حیدری دوره طراحی لباس
۲۰ زهرا موسوی دوره طراحی لباس
۲۱ سارا جادری دوره طراحی لباس
۲۲ سمیه آقا علی دوره طراحی لباس
۲۳ حسنا پورشهبازی دوره طراحی لباس
۲۴ یاسمن مصباح دوره طراحی لباس
۲۵ دل آرا وفادار دوره طراحی لباس
۲۶ اسماء حقایقی مقدم دوره طراحی لباس
۲۷ فائزه قراگزلو دوره طراحی لباس
۲۸ یاسمن اکبیا دوره طراحی لباس
۲۹ مبین عسگری دوره طراحی لباس
۳۰ فوژان مدیری دوره طراحی لباس
۳۱ تارا عثمانی دوره طراحی لباس
۳۲ میگل سفیدی دوره طراحی لباس
۳۳ یاسمن اکبرزاده دوره طراحی لباس
۳۴ غزل قربانی الوارس دوره طراحی لباس
۳۵ مهسا آذری دوره طراحی لباس
۳۶ بهار خادمی راد دوره طراحی لباس
۳۷ طلیعه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۸ عطیه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۹ الهام سلطانی خمسه پور دوره طراحی لباس
۴۰ مریم رجایی کذابی دوره طراحی لباس
۴۱ فرزانه اله یاری دوره طراحی لباس
۴۲ فاطمه ذبیحی دوره طراحی لباس
۴۳ ملیکا ساوه شمشکی دوره طراحی لباس
۴۴ آیدا اژدری دوره طراحی لباس
۴۵ طاهره آب آب زاده دوره طراحی لباس
۴۶ مائده شاه حمزه ئی دوره طراحی لباس
۴۷ صدف نقی زاده دوره طراحی لباس
۴۸ امید امین دوره طراحی لباس
۴۹ آزاده خلیلی دوره طراحی لباس
۵۰ شادی فتوره چی دوره طراحی پارچه
۵۱ سیده محبوبه عطایی دوره طراحی پارچه
۵۲ آلاسادات مرعشی شوشتری دوره طراحی پارچه
۵۳ زهراصلوات چی دوره طراحی پارچه
۵۴ خدیجه فروتن دوره طراحی پارچه
۵۵ زیبا منصوری دوره طراحی پارچه
۵۶ المیرا مددیان دوره طراحی پارچه
۵۷ ندا قلی پور دوره طراحی پارچه
۵۸ مهشاد سادات کاشف صابری دوره طراحی پارچه
۵۹ انسیه سادات سید حسینی دوره طراحی پارچه
۶۰ الهام دهقانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۱ مریم ارجمند امراله الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۲ زهرا بهکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۳ جلاله رمضانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۴ عاطفه اسکندری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۵ زهرادور اندیش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۶ فرنوش احمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۷ سیما مزیدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۸ معصومه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۹ شکوفه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۰ طاهره مجتبوی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۱ نازنین ایروانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۲ زهرا خانی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۳ لیلا یوسفیان حمیدآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۴ مینا سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۵ لعیا حیدری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۶ مریم حبیبی نکوهی الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۷۷ مهشاد اصغری دوره طراحی لباس
۷۸ پریسا حاجی فتحعلی دوره طراحی لباس
۷۹ رامان جبار زاده دوره طراحی لباس
۸۰ ریحانه چوپانی دوره طراحی لباس
۸۱ آتوسا قاضی دوره طراحی لباس
۸۲ فرزانه جعفری دوره طراحی لباس
۸۳ راضیه مظلوم دوره طراحی لباس
۸۴ الهام قاسمی دوره طراحی لباس
۸۵ آزاده یراقچی دوره طراحی لباس
۸۶ فرشته دشتی دوره طراحی لباس
۸۷ فاطمه مومنی دوره طراحی لباس
۸۸ فرنوش بهرامی دوره طراحی لباس
۸۹ یسنا خورشیدی دوره طراحی لباس
۹۰ ناهید یعقوبی دوره طراحی لباس
۹۱ الهه طاهری فرد دوره طراحی لباس
۹۲ صدیقه نوری دوره طراحی لباس
۹۳ الناز انصاری دوره الگوسازی و دوخت
۹۴ راضیه مظلوم دوره الگوسازی و دوخت
۹۵ هانیه دوگرلویی دوره الگوسازی و دوخت
۹۶ زینب شایق دوره الگوسازی و دوخت
۹۷ افروز کاوه دوره طراحی پارچه
۹۸ یاسمن خان بابا دوره طراحی پارچه
۹۹ شقایق حاجی فتحعلی دوره طراحی پارچه
۱۰۰ مریم توکلی دوره طراحی پارچه
۱۰۱ گلناز صباغیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۲ آتنا باغیانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۳ مصطفی بسحاق الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۴ فاطمه جوکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۵ شادی شیرنظر الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۶ الهام قوام زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۷ نیلوفر حضرتی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۸ سپیده بهسبز الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۹ مهدیه زینلیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۰ سمیه نصیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۱ مهدی فصیح رامندی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۲ آدنیس نبات چی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۳ سامره نوری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۴ سحر حسین زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۵ المیرا برازنده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۶ فاطمه هادی نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۷ مریم سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۸ بهزاد امیری نسب الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۹ حسین سیاه پوش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۰ یاسمین اطمینان اول دوره طراحی لباس
۱۲۱ بهاره نوعی بیدآبادی دوره طراحی لباس
۱۲۲ رضوانه کیقبادی دوره طراحی لباس
۱۲۳ زهرا فراهانی دوره طراحی لباس
۱۲۴ فاطمه حسن خانی دوره طراحی لباس
۱۲۵ ثریا تاروردی داریان دوره طراحی لباس
۱۲۶ روژین دولو دوره طراحی لباس
۱۲۷ محدثه سادات میرفندرسکی دوره طراحی لباس
۱۲۸ ندا مفیدی دوره طراحی لباس
۱۲۹ عطیه اوجانی دوره طراحی لباس
۱۳۰ دنیا پاچله دوره طراحی لباس
۱۳۱ محبوبه توده فلاح دوره طراحی لباس
۱۳۲ فاطمه ملکیان دوره طراحی لباس
۱۳۳ محدثه مصطفی نیا دوره طراحی لباس
۱۳۴ پگاه فیضیان دوره طراحی لباس
۱۳۵ پریسا محمدپور دوره طراحی لباس
۱۳۶ پریسا پیمان دوره طراحی لباس
۱۳۷ الهه محمودخانی دوره طراحی لباس
۱۳۸ شقایق حسینخانی روشن دوره طراحی لباس
۱۳۹ عارفه شمس دوره طراحی لباس
۱۴۰ مونا آندستا دوره طراحی لباس
۱۴۱ مریم تجدد دوره طراحی لباس
۱۴۲ زهرابیات دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۳ فرزانه جعفری دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۴ زهرا موسوی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۵ سمیرا والهی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۶ مریم سلیمی نرم افزار جمینی
۱۴۷ هانیه فخاری نرم افزار جمینی
۱۴۸ شیرین علیزاده نرم افزار جمینی
۱۴۹ نرگس پور قدرت نرم افزار جمینی
۱۵۰ میگل سفیدی نرم افزار جمینی
۱۵۱ پروانه رحمنی نرم افزار جمینی
۱۵۲ نرگس محمدپور نرم افزار جمینی
۱۵۳ ملودی حدیدی نرم افزار مارولس
۱۵۴ نرگس محمدپور نرم افزار مارولس
۱۵۵ آیسان قدجهانی دوره طراحی لباس
۱۵۶ الهام مشتعل دوره طراحی لباس
۱۵۷ پرند ابشری دوره طراحی لباس
۱۵۸ حدیث صادق زاده دوره طراحی لباس
۱۵۹ حدیث نعمتی دوره طراحی لباس
۱۶۰ حمیده حلمی تبریزی دوره طراحی لباس
۱۶۱ راحله سبوحی دوره طراحی لباس
۱۶۲ ریحانه شیر خدائی طهرانی دوره طراحی لباس
۱۶۳ زهرا شاهپوری دوره طراحی لباس
۱۶۴ شیرین همائی پورطحان دوره طراحی لباس
۱۶۵ صفا عباسی دوره طراحی لباس
۱۶۶ عارفه قاسم پور دوره طراحی لباس
۱۶۷ عاطفه سیاوشی دوره طراحی لباس
۱۶۸ غزل سادات میرشفیعی دوره طراحی لباس
۱۶۹ فاطمه تقدیری دوره طراحی لباس
۱۷۰ فاطمه جلالی دوره طراحی لباس
۱۷۱ فاطمه زهرا محمودی دوره طراحی لباس
۱۷۲ فاطمه زهره وند دوره طراحی لباس
۱۷۳ فاطمه ظهیری دوره طراحی لباس
۱۷۴ کیمیا نعمت پور دوره طراحی لباس
۱۷۵ مائده رمضانی دوره طراحی لباس
۱۷۶ محدثه اصلانی مهر دوره طراحی لباس
۱۷۷ مریم ملای اهرابی دوره طراحی لباس
۱۷۸ مهرنوش معین الدینی دوره طراحی لباس
۱۷۹ مهسا مقیمی کندلوسی دوره طراحی لباس
۱۸۰ مینا اسیری سرخه دوره طراحی لباس
۱۸۱ نفیسه ایزد دوست دوره طراحی لباس
۱۸۲ نگین طاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۳ نیلوفرطاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۴ هانیه محمدی دوره طراحی لباس
۱۸۵ هستی پهلوان زاده ایرانی دوره طراحی لباس
۱۸۶ مریم ده بزرگی دوره طراحی پارچه
۱۸۷ آسیه رمضانی دوره طراحی پارچه