گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۱

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۱

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ پیونیک زکی وند دوره طراحی پارچه
۲ زهرا دانائی دوره طراحی پارچه
۳ فاطمه تندسه دوره طراحی پارچه
۴ مریم اجارودی دوره طراحی پارچه
۵ پریا اشراقی دوره طراحی پارچه
۶ شبنم شیدائی دوخت کیف چرم
۷ مرجان کریمیان دوخت کیف چرم
۸ مینا مظاهری طهرانی دوخت کیف چرم
۹ زهره حاجی میرزا آهنگر دوخت کیف چرم
۱۰ آزاده مقدس دوخت کیف چرم
۱۱ صدیقه محمدپور دوخت کیف چرم
۱۲ وحیده قاسمی تبار دوخت کیف چرم
۱۳ منیره بشیری دوخت کیف چرم
۱۴ مینا امید دوخت کیف چرم
۱۵ کبری سالکی دوخت کیف چرم
۱۶ زهرا شمسی دوخت کیف چرم
۱۷ فاطمه غلامی دوخت کیف چرم
۱۸ فروغ فروتن دوخت کیف چرم
۱۹ راضیه عباسی دوخت کیف چرم
۲۰ فهیمه کلهری دوخت کیف چرم
۲۱ مریم افتخاری دوخت کیف چرم
۲۲ سحر عسگری بهبهانی دوخت کیف چرم
۲۳ زینب زارعان آدرمنابادی دوخت کیف چرم
۲۴ ذهره غیاثی نژاد دوخت کیف چرم
۲۵ حمیده نقدی پور دوخت کیف چرم
۲۶ معصومه سالکی الگوسازی و دوخت
۲۷ لطف الهی الگوسازی و دوخت
۲۸ زهرا بیات دوره طراحی لباس
۲۹ سمیه علیاری دوره طراحی لباس
۳۰ اعظم پناهی دوره طراحی لباس
۳۱ پروانه صادق اوغلی دوره طراحی لباس
۳۲ ریحانه عمادی اندانی دوره طراحی لباس
۳۳ شقایق علیپور دوره طراحی لباس
۳۴ حدیث فرحبخش دوره طراحی لباس
۳۵ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس
۳۶ کیانا قاسمی دوره طراحی لباس
۳۷ نیلوفر ممبینی طراحی لباس
۳۸ پرستو احمدی قراگزلو طراحی لباس
۳۹ مریم بهرامی زاده طراحی لباس
۴۰ سارا داوودی طراحی لباس
۴۱ مهنا رضایی حق طراحی لباس
۴۲ آمنه نعمتی طراحی لباس
۴۳ سمیرا رحیمی طراحی لباس
۴۴ سارا سماکار فرد طراحی لباس
۴۵ ملیکا حسین زاده طراحی لباس
۴۶ فاطمه افچنگی طراحی لباس
۴۷ آیسان ضرغام طراحی لباس
۴۸ مریم مقدس زاده طراحی پارچه
۴۹ فرشته خسروانی طراحی پارچه
۵۰ فهیمه محرمی آتش بیک طراحی پارچه
۵۱ فاطمه افچنگی الگوسازی و دوخت
۵۲ طلا قاضی پور الگوسازی و دوخت
۵۳ فاطمه ملکیان الگوسازی و دوخت
۵۴ سمیرا مهری طراحی پارچه
۵۵ فرزانه فخر طراحی پارچه
۵۶ شهرام خان محمدی الگوسازی و دوخت
۵۷ وحیده حسینی الگوسازی و دوخت
۵۸ پرستو دهقان طراحی لباس
۵۹ تاج الملوک شعله ور طراحی لباس
۶۰ رومینا جابر سینهء طراحی لباس
۶۱ زینب سهرابی طراحی لباس
۶۲ سپیده رضا توفیقی طراحی لباس
۶۳ مریم رستمیان طراحی لباس
۶۴ مریم رضا پور طراحی لباس
۶۵ مهرناز بهزادی طراحی لباس
۶۶ مهسا بهزادی طراحی لباس
۶۷ الناز انصاری طراحی لباس
۶۸ شراره نادری طراحی لباس
۶۹ شیرین مدنی طراحی لباس
۷۰ صونا رهبر فرزامی حق طراحی لباس
۷۱ محدثه ذبیحی طراحی لباس
۷۲ مریم یادپر طراحی لباس
۷۳ نیلوفر ضرغامی پرست طراحی لباس
۷۴ طناز طاهری طراحی پارچه
۷۵ شیما تاج زاده طراحی پارچه
۷۶ زهرا خیر اندیش طراحی پارچه
۷۷ آدریان گاوافیان طراحی پارچه
۷۸ لیلا چگینی طراحی پارچه
۷۹ سوگند مهذب ترابی طراحی پارچه
۸۰ طناز پیروی دوخت کیف چرم
۸۱ مریم رمضانی دوخت کیف چرم
۸۲ پگاه سراجی دوخت کیف چرم
۸۳ سکینه اصغری مغانلو دوخت کیف چرم
۸۴ سمیرا موسوی دوخت کیف چرم
۸۵ سمیه زکی شمس آبادی دوخت کیف چرم
۸۶ مهسا جلیلوند دوخت کیف چرم
۸۷ مولود عیسی پور اشکلک دوخت کیف چرم
۸۸ مرضیه پژوهان دوخت کیف چرم
۸۹ معصومه فرهود امراله دوخت کیف چرم
۹۰ لیلا تاج دینی الگوسازی و دوخت
۹۱ مژده فراهانی الگوسازی و دوخت
۹۲ آمنه  خوشدل الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس