گواهینامه های صادر شده (۱۳۹۳-۱۳۹۵)

گواهینامه های صادر شده در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ معصومه فلاحتی دوره الگوسازی و دوخت
۲ یلدا شریف زاده دوره الگوسازی و دوخت
۳ حمیده طهماسبی دوره الگوسازی و دوخت
۴ سارا فرهادیان دوره الگوسازی و دوخت
۵ ناهید یعقوبی دوره الگوسازی و دوخت
۶ سمیه کمالی دوره الگوسازی و دوخت
۷ زهرا نجفی دوره الگوسازی و دوخت
۸ اعظم پناهی دوره الگوسازی و دوخت
۹ شیوا ملک پور دوره الگوسازی و دوخت
۱۰ ماهرخ دانشمند دوره طراحی لباس
۱۱ آیلار فخیمی دوره طراحی لباس
۱۲ فائزه افراسیابی دوره طراحی لباس
۱۳ کیمیا موسوی فر دوره طراحی لباس
۱۴ فاطمه رضائی دوره طراحی لباس
۱۵ فاطمه نیک اندیش دوره طراحی لباس
۱۶ بهناز ولیزاده دوره طراحی لباس
۱۷ زهرا شصت واری دوره طراحی لباس
۱۸ عاطفه هاشمی دوره طراحی لباس
۱۹ عطیه حیدری دوره طراحی لباس
۲۰ زهرا موسوی دوره طراحی لباس
۲۱ سارا جادری دوره طراحی لباس
۲۲ سمیه آقا علی دوره طراحی لباس
۲۳ حسنا پورشهبازی دوره طراحی لباس
۲۴ یاسمن مصباح دوره طراحی لباس
۲۵ دل آرا وفادار دوره طراحی لباس
۲۶ اسماء حقایقی مقدم دوره طراحی لباس
۲۷ فائزه قراگزلو دوره طراحی لباس
۲۸ یاسمن اکبیا دوره طراحی لباس
۲۹ مبین عسگری دوره طراحی لباس
۳۰ فوژان مدیری دوره طراحی لباس
۳۱ تارا عثمانی دوره طراحی لباس
۳۲ میگل سفیدی دوره طراحی لباس
۳۳ یاسمن اکبرزاده دوره طراحی لباس
۳۴ غزل قربانی الوارس دوره طراحی لباس
۳۵ مهسا آذری دوره طراحی لباس
۳۶ بهار خادمی راد دوره طراحی لباس
۳۷ طلیعه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۸ عطیه سلطانی حق دوره طراحی لباس
۳۹ الهام سلطانی خمسه پور دوره طراحی لباس
۴۰ مریم رجایی کذابی دوره طراحی لباس
۴۱ فرزانه اله یاری دوره طراحی لباس
۴۲ فاطمه ذبیحی دوره طراحی لباس
۴۳ ملیکا ساوه شمشکی دوره طراحی لباس
۴۴ آیدا اژدری دوره طراحی لباس
۴۵ طاهره آب آب زاده دوره طراحی لباس
۴۶ مائده شاه حمزه ئی دوره طراحی لباس
۴۷ صدف نقی زاده دوره طراحی لباس
۴۸ امید امین دوره طراحی لباس
۴۹ آزاده خلیلی دوره طراحی لباس
۵۰ شادی فتوره چی دوره طراحی پارچه
۵۱ سیده محبوبه عطایی دوره طراحی پارچه
۵۲ آلاسادات مرعشی شوشتری دوره طراحی پارچه
۵۳ زهراصلوات چی دوره طراحی پارچه
۵۴ خدیجه فروتن دوره طراحی پارچه
۵۵ زیبا منصوری دوره طراحی پارچه
۵۶ المیرا مددیان دوره طراحی پارچه
۵۷ ندا قلی پور دوره طراحی پارچه
۵۸ مهشاد سادات کاشف صابری دوره طراحی پارچه
۵۹ انسیه سادات سید حسینی دوره طراحی پارچه
۶۰ الهام دهقانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۱ مریم ارجمند امراله الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۲ زهرا بهکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۳ جلاله رمضانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۴ عاطفه اسکندری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۵ زهرادور اندیش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۶ فرنوش احمدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۷ سیما مزیدی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۸ معصومه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۹ شکوفه بیات الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۰ طاهره مجتبوی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۱ نازنین ایروانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۲ زهرا خانی زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۳ لیلا یوسفیان حمیدآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۴ مینا سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۵ لعیا حیدری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۶ مریم حبیبی نکوهی الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۷۷ مهشاد اصغری دوره طراحی لباس
۷۸ پریسا حاجی فتحعلی دوره طراحی لباس
۷۹ رامان جبار زاده دوره طراحی لباس
۸۰ ریحانه چوپانی دوره طراحی لباس
۸۱ آتوسا قاضی دوره طراحی لباس
۸۲ فرزانه جعفری دوره طراحی لباس
۸۳ راضیه مظلوم دوره طراحی لباس
۸۴ الهام قاسمی دوره طراحی لباس
۸۵ آزاده یراقچی دوره طراحی لباس
۸۶ فرشته دشتی دوره طراحی لباس
۸۷ فاطمه مومنی دوره طراحی لباس
۸۸ فرنوش بهرامی دوره طراحی لباس
۸۹ یسنا خورشیدی دوره طراحی لباس
۹۰ ناهید یعقوبی دوره طراحی لباس
۹۱ الهه طاهری فرد دوره طراحی لباس
۹۲ صدیقه نوری دوره طراحی لباس
۹۳ الناز انصاری دوره الگوسازی و دوخت
۹۴ راضیه مظلوم دوره الگوسازی و دوخت
۹۵ هانیه دوگرلویی دوره الگوسازی و دوخت
۹۶ زینب شایق دوره الگوسازی و دوخت
۹۷ افروز کاوه دوره طراحی پارچه
۹۸ یاسمن خان بابا دوره طراحی پارچه
۹۹ شقایق حاجی فتحعلی دوره طراحی پارچه
۱۰۰ مریم توکلی دوره طراحی پارچه
۱۰۱ گلناز صباغیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۲ آتنا باغیانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۳ مصطفی بسحاق الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۴ فاطمه جوکار الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۵ شادی شیرنظر الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۶ الهام قوام زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۷ نیلوفر حضرتی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۸ سپیده بهسبز الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۰۹ مهدیه زینلیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۰ سمیه نصیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۱ مهدی فصیح رامندی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۲ آدنیس نبات چی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۳ سامره نوری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۴ سحر حسین زاده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۵ المیرا برازنده الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۶ فاطمه هادی نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۷ مریم سادات حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۸ بهزاد امیری نسب الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۱۹ حسین سیاه پوش الگوسازی و دوخت کیف چرم
۱۲۰ یاسمین اطمینان اول دوره طراحی لباس
۱۲۱ بهاره نوعی بیدآبادی دوره طراحی لباس
۱۲۲ رضوانه کیقبادی دوره طراحی لباس
۱۲۳ زهرا فراهانی دوره طراحی لباس
۱۲۴ فاطمه حسن خانی دوره طراحی لباس
۱۲۵ ثریا تاروردی داریان دوره طراحی لباس
۱۲۶ روژین دولو دوره طراحی لباس
۱۲۷ محدثه سادات میرفندرسکی دوره طراحی لباس
۱۲۸ ندا مفیدی دوره طراحی لباس
۱۲۹ عطیه اوجانی دوره طراحی لباس
۱۳۰ دنیا پاچله دوره طراحی لباس
۱۳۱ محبوبه توده فلاح دوره طراحی لباس
۱۳۲ فاطمه ملکیان دوره طراحی لباس
۱۳۳ محدثه مصطفی نیا دوره طراحی لباس
۱۳۴ پگاه فیضیان دوره طراحی لباس
۱۳۵ پریسا محمدپور دوره طراحی لباس
۱۳۶ پریسا پیمان دوره طراحی لباس
۱۳۷ الهه محمودخانی دوره طراحی لباس
۱۳۸ شقایق حسینخانی روشن دوره طراحی لباس
۱۳۹ عارفه شمس دوره طراحی لباس
۱۴۰ مونا آندستا دوره طراحی لباس
۱۴۱ مریم تجدد دوره طراحی لباس
۱۴۲ زهرابیات دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۳ فرزانه جعفری دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۴ زهرا موسوی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۵ سمیرا والهی دوره الگوسازی و دوخت
۱۴۶ مریم سلیمی نرم افزار جمینی
۱۴۷ هانیه فخاری نرم افزار جمینی
۱۴۸ شیرین علیزاده نرم افزار جمینی
۱۴۹ نرگس پور قدرت نرم افزار جمینی
۱۵۰ میگل سفیدی نرم افزار جمینی
۱۵۱ پروانه رحمنی نرم افزار جمینی
۱۵۲ نرگس محمدپور نرم افزار جمینی
۱۵۳ ملودی حدیدی نرم افزار مارولس
۱۵۴ نرگس محمدپور نرم افزار مارولس
۱۵۵ آیسان قدجهانی دوره طراحی لباس
۱۵۶ الهام مشتعل دوره طراحی لباس
۱۵۷ پرند ابشری دوره طراحی لباس
۱۵۸ حدیث صادق زاده دوره طراحی لباس
۱۵۹ حدیث نعمتی دوره طراحی لباس
۱۶۰ حمیده حلمی تبریزی دوره طراحی لباس
۱۶۱ راحله سبوحی دوره طراحی لباس
۱۶۲ ریحانه شیر خدائی طهرانی دوره طراحی لباس
۱۶۳ زهرا شاهپوری دوره طراحی لباس
۱۶۴ شیرین همائی پورطحان دوره طراحی لباس
۱۶۵ صفا عباسی دوره طراحی لباس
۱۶۶ عارفه قاسم پور دوره طراحی لباس
۱۶۷ عاطفه سیاوشی دوره طراحی لباس
۱۶۸ غزل سادات میرشفیعی دوره طراحی لباس
۱۶۹ فاطمه تقدیری دوره طراحی لباس
۱۷۰ فاطمه جلالی دوره طراحی لباس
۱۷۱ فاطمه زهرا محمودی دوره طراحی لباس
۱۷۲ فاطمه زهره وند دوره طراحی لباس
۱۷۳ فاطمه ظهیری دوره طراحی لباس
۱۷۴ کیمیا نعمت پور دوره طراحی لباس
۱۷۵ مائده رمضانی دوره طراحی لباس
۱۷۶ محدثه اصلانی مهر دوره طراحی لباس
۱۷۷ مریم ملای اهرابی دوره طراحی لباس
۱۷۸ مهرنوش معین الدینی دوره طراحی لباس
۱۷۹ مهسا مقیمی کندلوسی دوره طراحی لباس
۱۸۰ مینا اسیری سرخه دوره طراحی لباس
۱۸۱ نفیسه ایزد دوست دوره طراحی لباس
۱۸۲ نگین طاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۳ نیلوفرطاهری دارستانی دوره طراحی لباس
۱۸۴ هانیه محمدی دوره طراحی لباس
۱۸۵ هستی پهلوان زاده ایرانی دوره طراحی لباس
۱۸۶ مریم ده بزرگی دوره طراحی پارچه
۱۸۷ آسیه رمضانی دوره طراحی پارچه