خلاقیت و کالکشن سازی

-شناخت اصول طراحى مد
Principle of fashion
بررسى چند سبك مهم دهه ١٩ ( طراحى كالكشن )
-بررسى طراحان تاثير گذار در روند مد ( طراحى كالكشن )
انتخاب كانسپت و ساخت مود برد
روش هاًى ايده پردازى
( روش ديتيل و جزيئات ، تكثير خط ، ديتيل گيري ، بداهه)
technical drawing
portfolio و look book
costume design( طراحی لباس تئاتر )