گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۲

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۲

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ رضوان حق دوست طالمی نژاد طراحی لباس
۲ پریا اکبریان طراحی لباس
۳ نسیم محمدی طراحی لباس
۴ آیلار مشاک طراحی لباس
۵ پروین احمدوند طراحی لباس
۶ حمیده طهماسبی طراحی لباس
۷ نیلوفر کیقبادی طراحی لباس
۸ آیلار هاشمی طراحی لباس
۹ فریناز سید بنکدار طراحی لباس
۱۰ زهرا زارع بیدکی طراحی لباس
۱۱ نرگس نوروزی دهنه طراحی لباس
۱۲ صبا آدم بیک طراحی لباس
۱۳ سمیه نجفی طراحی لباس
۱۴ نیما فاخری طراحی لباس
۱۵ سامره نوری الگوسازی و دوخت
۱۶ فرشته محمود کلایه الگوسازی و دوخت
۱۷ سیما نوذری طراحی پارچه
۱۸ سپیده درویشی طراحی پارچه
۱۹ عطیه شعبانی طراحی پارچه
۲۰ سعیده کیهان نورد طراحی پارچه
۲۱ هستی خاندایی طراحی پارچه
۲۲ مرضیه بی مثل سرخاب طراحی پارچه
۲۳ سمیه شاه رسول طراحی پارچه
۲۴ محبوبه حاجیلوئی مبتکر طراحی پارچه
۲۵ محبوبه خانی گوآباد طراحی پارچه