گواهینامه های صادر شده ۱۴۰۲

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۴۰۲

تعداد نام نام خانوادگی نام دوره
۱ رضوان حق دوست طالمی نژاد طراحی لباس
۲ پریا اکبریان طراحی لباس
۳ نسیم محمدی طراحی لباس
۴ آیلار مشاک طراحی لباس
۵ پروین احمدوند طراحی لباس
۶ حمیده طهماسبی طراحی لباس
۷ نیلوفر کیقبادی طراحی لباس
۸ آیلار هاشمی طراحی لباس
۹ فریناز سید بنکدار طراحی لباس
۱۰ زهرا زارع بیدکی طراحی لباس
۱۱ نرگس نوروزی دهنه طراحی لباس
۱۲ صبا آدم بیک طراحی لباس
۱۳ سمیه نجفی طراحی لباس
۱۴ نیما فاخری طراحی لباس
۱۵ سامره نوری الگوسازی و دوخت
۱۶ فرشته محمود کلایه الگوسازی و دوخت
۱۷ سیما نوذری طراحی پارچه
۱۸ سپیده درویشی طراحی پارچه
۱۹ عطیه شعبانی طراحی پارچه
۲۰ سعیده کیهان نورد طراحی پارچه
۲۱ هستی خاندایی طراحی پارچه
۲۲ مرضیه بی مثل سرخاب طراحی پارچه
۲۳ سمیه شاه رسول طراحی پارچه
۲۴ محبوبه حاجیلوئی مبتکر طراحی پارچه
۲۵ محبوبه خانی گوآباد طراحی پارچه
۲۶ لاله میلانی الگوسازی و دوخت
۲۷ زهرا مشتاقی الگوسازی و دوخت
۲۸ شهربانو مروتی الگوسازی و دوخت
۲۹ سحر کهربایی طراحی لباس
۳۰ سپیده ترابی طراحی لباس
۳۱ هدیه قیاسی طراحی لباس
۳۲ راضیه نیک سرشت طراحی لباس
۳۳ نرگس رضایی طراحی لباس
۳۴ صغرا کاظمی طراحی لباس
۳۵ زهرا مسلمی طراحی لباس
۳۶ فاطمه هاشمی طراحی لباس
۳۷ زهرا قاسمی طراحی لباس
۳۸ زهرا بنایی طراحی لباس
۳۹ فاطمه زارع طراحی لباس
۴۰ راحله عبدلی طراحی لباس
۴۱ فرشته صیامی طراحی لباس
۴۲ مریم تیموری طراحی لباس
۴۳ مهتاب طاهری طراحی لباس
۴۴ طیبه سادات حسینی طراحی لباس
۴۵ نگار میرزایی طراحی لباس
۴۶ مهسا دستخوش طراحی لباس
۴۷ فائزه سوسنی فر طراحی لباس
۴۸ فاطمه امینی طراحی لباس
۴۹ المیرا ساعدی طراحی لباس
۵۰ فاطمه عدالتخواه طراحی لباس
۵۱ آیدا جهانی طراحی لباس
۵۲ فائزه گلزاری طراحی لباس
۵۳ رسول نیکوزاده دوخت کیف چرم
۵۴ علی ضابطی دوخت کیف چرم
۵۵ محمد امین نرگسی دوخت کیف چرم
۵۶ میلاد بابایی دوخت کیف چرم
۵۷ زهرا غایبی دوخت کیف چرم
۵۸ ریحانه زنگویی دوخت کیف چرم
۵۹ فرناز افشاری دوخت کیف چرم
۶۰ بهاره نویدی دوخت کیف چرم
۶۱ بهتاز محمدی والا دوخت کیف چرم
۶۲ زهرا بیات دوخت لباس عروس
۶۳ محنا رضایی حق الگوسازی و دوخت
۶۴ مهدیه رضایی الوند الگوسازی و دوخت
۶۵ فاطمه عدالتخواه الگوسازی و دوخت
۶۶ آیدا جهانی الگوسازی و دوخت
۶۷ مهسا دستخوش الگوسازی و دوخت
۶۸ فائزه سوسنی فر الگوسازی و دوخت
۶۹ فاطمه امینی الگوسازی و دوخت
۷۰ المیرا ساعدی الگوسازی و دوخت
۷۱ فاطمه نیک زمان الگوسازی و دوخت
۷۲ یاسمین اطمینان الگوسازی و دوخت
۷۳ مهدیه گودرزی زاده الگوسازی و دوخت
۷۴ سلماز ولی زاده طراحی پارچه
۷۵ زهرا نوری زاده طراحی پارچه
۷۶ نگین طریقت طراحی پارچه
۷۷ نیلوفر کیقبادی طراحی پارچه
۷۸ راحیل منزوی طراحی لباس
۷۹ مروارید بوکانی طراحی لباس
۸۰ کبرا جودی طراحی لباس
۸۱ مریم اوصانلو طراحی لباس
۸۲ محدثه رفیعی طراحی لباس
۸۳ رزا حاجی صادقی طراحی لباس
۸۴ زهرا امین طراحی لباس
۸۵ پگاه آویشن طراحی لباس
۸۶ مانا محمد بیگی طراحی لباس