گواهینامه های صادر شده ۱۳۹۹

گواهینامه های صادر شده در سال ۱۳۹۹

تعداد نام نام خانوادگی نام دوه
۱ ندا معارف دوست دوره طراحی لباس
۲ شیرین جمشیدی دوره طراحی لباس
۳ سپیده حمزه لویی دوره طراحی لباس
۴ سارینا کاویان پور دوره طراحی لباس
۵ سعیده غفوری وایقان دوره طراحی لباس
۶ هدی میانه ساز دوره طراحی لباس
۷ مریم غلامی دوره طراحی لباس
۸ شبنم شاهرخ همدانی دوره طراحی لباس
۹ فاطمه یارلو دوره طراحی لباس
۱۰ نوشین خلعتبری دوره طراحی لباس
۱۱ فرششته سادات عبدالهی سعادتی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۲ مهرداد یعقوبی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۳ علی رستمی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۴ ریحانه رفعتی شادلدهی نرم افزار مارولس وجمینی
۱۵ نرجس محدث نرم افزار مارولس وجمینی
۱۶ ثریا رادمین نرم افزار مارولس وجمینی
۱۷ رعنا دریکوندی طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۱۸ ملیحه شاجری طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۱۹ زهرا کاشانی زرین طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۰ عاطفه کیانی ها طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان
۲۱ مهدیس شاهنی دوره طراحی پارچه
۲۲ فاطمه رستمی گرجی دوره طراحی پارچه
۲۳ الهام ورزی رامندی دوره طراحی پارچه
۲۴ فایزه نوری دوره طراحی پارچه
۲۵ سمیرا ایروانیان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۶ ماندانا مسعودپی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۷ فاطمه عالی پناه الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۸ حامد رضوانی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۲۹ محمدرضا خدامی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۰ رعنا شاطر حسینی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۱ سوسن کبیری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۲ زهرا آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۳ مریم آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۴ ملیحه آخوندان الگوسازی و دوخت کیف چرم
۳۵ ساناز قریشی نازک دوزی
۳۶ لیلا زمانی مقدم نازک دوزی
۳۷ مرضیه امامی کروئی نازک دوزی
۳۸ سمانه اسلامی نازک دوزی
۳۹ سپیده زارع دوست نازک دوزی
۴۰ ادنا صفری مذنبی نازک دوزی
۴۱ کیمیا نعمت پور صداقتی نازک دوزی
۴۲ سهیلا خوشروئی حور نازک دوزی
۴۳ ندا اسداله زاده بائی نازک دوزی
۴۴ سلماز قطبا نازک دوزی
۴۵ سیده مریم غمخوار نرم افزار مارولس و جمینی
۴۶ شکیبا عاروان نرم افزار مارولس و جمینی
۴۷ بیتا اسدزاده نرم افزار مارولس و جمینی
۴۸ قیصر شریفی متین نرم افزار مارولس و جمینی
۴۹ فهیمه شیخی روحانی نرم افزار مارولس و جمینی
۵۰ زهرا یگانه نرم افزار مارولس و جمینی
۵۱ مریم میرزاخانی ضخیم دوزی
۵۲ سمیه قیصر سلوط ضخیم دوزی
۵۳ الهه هاشمی ضخیم دوزی
۵۴ معصومه بختیاری ضخیم دوزی
۵۵ پگاه مهدوی گلوجه ضخیم دوزی
۵۶ پروین طاهری ضخیم دوزی
۵۷ سمیه ابراهیمی حمید آباد ضخیم دوزی
۵۸ فاطمه فراهانی دوره طراحی لباس
۵۹ محدثه صالحی شهرابی دوره طراحی لباس
۶۰ هلیا هاشمی دوره طراحی لباس
۶۱ سارا جادری دوره الگوسازی و دوخت
۶۲ نوشین حسینی دوره الگوسازی و دوخت
۶۳ هانیه علی میرزا هنجنی دوره الگوسازی و دوخت
۶۴ عطیه حیدری مدوئیه دوره الگوسازی و دوخت
۶۵ شیما شکوری دوره الگوسازی و دوخت
۶۶ سیده نگار مظلومی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۷ شیوا ولاشجردی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۸ زهار سادات میرطالبی مهرآبادی الگوسازی و دوخت کیف چرم
۶۹ سمانه زارع نژاد الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۰ الهام پاکروان نمین الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۱ پریسا رفیعی طاری الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۲ فرانک عزیزی نیا الگوسازی و دوخت کیف چرم
۷۳ مهسا نجفی اندرود دوره ضخیم دوزی
۷۴ هانیه علی میرزا هنجنی دوره ضخیم دوزی
۷۵ آرزو قدرتی دوره ضخیم دوزی
۷۶ رعنا ایمانی دوره طراحی لباس
۷۷ معصومه جعفری ندرآبادی دوره طراحی لباس
۷۸ سمیرا احمدی مهر دوره طراحی لباس
۷۹ سارا فرنیا دوره طراحی لباس