کارگاه آموزشی تاثیر و تدابیر خطی

کارکردهای خط در طراحی لباس

خط یکی از عناصر قاطع درهنرهای تجسمی است که تعریف عمومی آن مبتنی بر زایش آن از تکرار نقطعه است. خط به روش های گوناگون ایجاد می شود: خط گاه درارتباط با دو سطح یا دو رنگ یا کناره شکل و فرم درارتباط با فضا ایجاد می شود. همچنین از تکراروردیف کردن تعدادی نقطه یا عناصر نقطه مانند نیزخط به وجود می آید. هر رشته ای از عناصر که بتواند نگاه را ازسویی به سوی دیگر هدایت کند نوعی پیوستگی بین عناصرایجاد می شود که خط تداعی می کند. اختلاف رنگ در دو قسمت یک اثربا ایجاد خط مجازی ومحسوس درمرز میان آنها خط را القا می کند.از برخورد دو سطح در فضا خط به وجود می آید.

با کشیدن ابزار مختلف روی سطح می توان خطوطی با ویژگی های متفاوت ایجاد کرد.خطوط دارای اشکال مختلفی اند،ازخطوط مستقیم تا دورانی،مارپیچ و مواج نامتقاطع و…نه تنها شکل خطوط بلکه حالت خطوط و نحوه قرار گرفتن آن،رنگ و کلفتی ونازکی خط در بیان تصویری والقای دیدگاهها وهدف مورد نظرطراح دارای اهمیت است. در این مقاله ابتدا در رابطه با تاثیر و تدابیر خطی می خوانیم و در انتها سرفصل های این ورکشاپ را در دوره آموزشی طراحی لباس روحی مطرح خواهیم کرد.

ابتدایی ترین تصورات طراح با خط درمی آمیزد و خط که بیشترین هماهنگی را به دلیل خصوصیات و ویزگی هایش با این فراورده درونی ابهام انگیز دارد وسیله ای می شود برای ثبت ادکارات درونی هنرمند و ازآنجا وارد حوزه هنرهای تجسمی می شود.خطوط کناره ساز در همه موارد کاراترین کلید های بازگشایی هویت اشیا و موجودات  است.

خط درهنرمهمترین عنصر طراحی است. خط در هنر رمزو نشانه نیست که به جای چیز دیگری به کار رفته باشد،بلکه خود مستقیما حاوی اطلاعات بصری لازم درباره ی پدیده ی مورد نظر است که هرگونه عناصر بصری غیر لازم را از آن جدا وبه صورت ساده شده وروشن آشکار می کند.

شناخت ارزش های خط در طراحی لباس

به دلیل اینکه خطوط خصوصیات بصری و روانی ویژه ای دارند،درموقعیت و فضایی که به کار گرفته می شوند، با تاثیر گذاری درآن موقعیت یا فضا موجب خطای دید و برانگیختن نوعی احساس در بیننده می شوند. خطای باصره معمولا در طراحی لباس به کمک طراح می اید و طراح با شناخت آن میتواند در جهت رفع عیوب اندام دیدگاه هایی نو و جدید ارائه کندو اندام ها را متناسب و برازنده بنمایاند ودرنتیجه توجه بیننده را به سمت و سوی مورد نظر جلب و از دیگر قسمت ها منحرف کند.

نتایج کلی که درارتباط با خط و لباس می توان برشمرد عبارت است از؛
خطوط عمودی اندام را بلند و باریک نشان می دهند.
خطوط مایل نیز تقریبا تاثیرات خطوط عمودی را دارند و اندام را بلند وباریک جلوه می دهند.البته میزان مایل بودن آن درتاثیر آن نیز نقش دارد.
خطوط افقی اندام را پهن و کوتاه به نظر می رسانند.
خطوط شکسته نافذند و اندام را باریک و بلند مینمایانند.
خطوط منحنی موجب می شوند تا اندام درشت وچاق به نظر آید.
باید اشاره کرد که استفاده از چند خط در یک لباس سبب کم شدن تاثیرات خطوط می شود و مسلما پهنی و باریکی، کوتاهی وبلندی،کم رنگی و پررنگی علاوه برموارد ذکرشده تاثیرات دیگری را نیزخواهد داشت.

تاثیرات خطوط

خطوط عمودی عرض بدن را به بخش های مختلفی تقسیم می کند که سبب می شود اندام باریک تربه نظرآید.خطوط عمودی عرض بدن را به بخش های مختلفی تقسیم می کند که سبب می شود اندام باریک تربه نظر آید.خط عمودی، به دلیل هدایت چشم از بالا به پایین بلندتر تصور می شود. در صورتی که خطوط افقی به دلیل این که نظر بیننده را به پهنای خویش جلب می کنند بدن را کوتاه تر وعریض ترنشان می دهند. خطوط افقی چشم ها را به سمت کناره های لباس هدایت می کنند و درنتیجه خط عریض تر به نظر می آید.

در صورت موازی بودن خطوط، هرچه فاصله خطوط از هم بیشتر باشد، شکل پهن ترو هرچه به هم نزدیک تر باشند شکل باریک تر به نظر می آید. مسلما لباسی با فاصله کمتر بین دوبرش، قسمت جلو اندام را باریک تر از لباسی دیگر بابرش هایی با فاصله بیشتر نمایش می دهد. تاثیرات خطوط  در بالا تنه و پایین تنه نیز متفاوت است. کاربرد رنگ نیزبرتاثیرات خط می افزاید یا آن را کاهش می دهد،محل و موقعیت قرارگیری خطوط نیز اهمیت دارد.

وجود خط دربالا تنه یا پایین تنه،تیرگی و روشنی فضاهای تقسیم شده، واستفاده و تاثیر بافت نیز از دیگر عوامل تاثیرگذاراست. رنگ تیره فضای پوشیده شده را کوچک تر و رنگ های روشن ودرخشان با جلب توجه ، فضای پوشیده شده را بزرگ تراز حد معمول نشان میدهند.اگرخطوط در طرح یک لباس به صورت متقاطع درکنار هم قرار بگیرند،تقریبا تاثیرات یکدیگررا خنثی می کنندو تنها عوامل تاثیر گذار براندام اندازه خطوط متقاطع یا چهارخانه از لحاظ ریزی و درشتی و کاربرد رنگ و بافت خواهد بودکه سبب تمایز آنها خواهد بود.خطوط چهارخان ریز در مقایسه با چهارخانه درشت اندام را ظریف تر نشان می دهند،زیرا در طرح هایی با چهارخانه های ریز تعدادخط ها بیشتر و درنتیجه تاثیر آنها نیز بیشترخواهد شد.

طرح درس تاثیر و تدابیر خطی در دوره آموزشی طراحی لباس

آشنایی با مش بندی و انواع یقه
انواع آستین
انواع دامن
انواع شلوار
مبانی هنرهای تجسمی (نقطه)
انواع خط و تاثیرات آن
انواع طرح و پترن روی لباس

تاثیر رنگ بر پوست و مو
انواع فرم اندام و انواع شیپ
امتحان بر اساس ایراد اندامی

تهیه شده توسط آموزشگاه طراحی لباس و طراحی پارچه روحی