ورکشاپ بررسی تاریخ لباس ایران از زمان مادها تا کنون

_تعریف واژه های :پوشش ،پوشاک،لباس

 _ضرورت دانستن تاریخ پوشاک برای طراحان لباس

 _پوشاک مادها

 _ پوشاک مردان و زنان هخامنشی

 _پوشاک مردان و زنان پارتی 

_ پوشاک مردان و زنان دوره ساسانی

_ پوشاک مردان و زنان در قرون اولیه اسلامی

_پوشاک دوره سلجوقی و غزنوی

_پوشاک دوره ایلخانی

_پوشاک زنان و مردان در دوره صفویه

_پوشاک دوره افشار

_ پوشاک زنان و مردان دوره زندیه

 _پوشاک زنان و مردان دوره قاجار

_پوشاک زنان و مردان دوره اول پهلوی

_ پوشاک در دوره دوم پهلوی

_ پوشاک زنان و مردان بعد از انقلاب اسلامی