دوره طراحی گرافیکی پارچه‌های ژاکاردی با استفاده از نرم‌افزارهای Adobe Illustrator CC – Adobe Photoshop CC – EAT DesignScope victor

سر فصل دوره آموزش
(GDJF1 (

پارچه های ژاکاردی با استفاده از نرم افزارها (سطح یک) گرافیکی طراحی

Graphic Design of Jacquard Fabrics with CAD )L1(

مدرس : سیدابوالفضل میرخلیلی

جلسه اول

موضوع جلسه:
آشنایی با تعاریف،مفاهیم و مبانی گرافیک کامپیوتر

شرح جلسه:

آشنایی با ماهیت گرافیکی در کامپیوتر
آشنایی با فایل های گرافیکی و خصوصیات آن
تعاریف،مفاهیم و قوانین و ساختارها
معرفی نرم افزار ها و جایگاه هر کدام
مقایسه و بررسی انواع خروجی گرافیکی

جلسه دوم

موضوع جلسه:

آشنایی با فضای کاری و ابزارهای اولیه
شرح جلسه:

بررسی ابتدایی محیط نرم افزارها و پالت ها
مرور کلی ابزار ها و دستورات مورد نیاز
معرفی سخت افزار های طراحی و بررسی قابلیت آن ها
آموزش نحوه استفاده از ابزارهای اولیه برای رسم شکل و تکثیر و ذخیره سازی
آموزش جابه جایی تغییر ابعاد و چیدمان های منظم و تنظیم فاصله ها
ساخت فرم های چرخشی و نواری

جلسه سوم

موضوع جلسه:
آموزش رسم قطعات منحنی و ترکیبات منظم

شرح جلسه:
آشنایی با نحوه شکل گیری شکل ها
رسم چندوجهی ها و تنضیمات آنها
روش رسم قطعات منحنی شکل و مارپیچ
آموزش نرم کردن گوشه ها و دوران و قرینه سازی و تنظیمات آنها
بررسی؟اجرای ده نمونه طرح

جلسه چهارم

موضوع جلسه:
روش های رسم نقاط و مسیرها
شرح جلسه:
بررسی انواع روش های رسم مسیر
طریغه رسم استاندارد منحنی ها و مدیریت آن ها
بررسی ابزار های رسم اختصاصی و تنظیم آن ها
ویرایش نقاط و مسیر ها

جلسه پنجم

موضوع جلسه:
تکنیک های طراحی با شکل
شرح جلسه:

آشنایی با ابزارهای برش و تنضیمات آن ها
اجرای برش های منظم و برش های هندسی
ادغام و تقسیم شکل ها
ساخت مسیرهای محاط و مظروف
تکثیر بخش؟بخش های یک شکل
بررسی/اجرای ده نمونه طرح

جلسه ششم

موضوع جلسه:

تکنیک های طراحی با خط

شرح جلسه:
آشنایی با انواع خط و تنضیمات آنها
رسم خطوط با خصوصیات مختلف
بکارگیری معماری های مختلف برای خطوط
طراحی ساقه و استفاده از معماری ها برای منحنی ها
بررسی و تغییر لبه ها
اتصال خطوط

جلسه هفتم

موضوع جلسه:
نکات فنی نرم افزار تخصصی ژاکارد و ساخت بافت
شرح جلسه:

معرفی نرم افزار و آشنایی با محیط آن
بررسی نکات فنی در استانداردسازی
روش های تولید خروجی مناسب از بخش طراحی
آشنایی با چند بافت و نحوه استفاده از آنها
طراحی انواع بافت چند سیستمی و ابزار های مرتبط
بکارگیری ماژول های سه بعدی

جلسه هشتم

موضوع جلسه:

آماده سازی طرح برای ژاکارد
شرح جلسه:

تنظیمات رنگ و جابه جایی و کاهش  و حذف رنگ در طرح
بررسی وسعت حوزه بافتی و حذف حوزه های بسیار کوچک
تنظیم سرنخ ها و مشخص نمودن تراکم تار و پود بر روی طرح
بررسی نحوه و ترتیب پودگذاری و تنظیم آن در برنامه
تعریف حاشیه و تنظیمات آن
بررسی ماژول تکرار طرح

جلسه نهم

موضوع جلسه:

بافت ریزی و بررسی فایل بافت
شرح جلسه:

معرفی بخش تعریف بافت و تنضیمات آن
روش های اعمال بافت به حوزه های بافتی
بررسی امکانات بخش بافت ریزی
بررسی و رفع فلوت های احتمالی
مرور قابلیت های فلوت گیری
ساخت زنجیره کار و مدیریت آن

جلسه دهم

موضوع جلسه:
شبیه سازی و خروجی پارچه ژاکاردی
شرح جلسه:

معرفی بخش تعریف دستگاه و تنظیمات آن
نحوه تنظیم قلاب های رنگ و طرح و حاشیه
نحوه تولید فایل مناسب

 و…   SchleicherBonasGrossestabuli
 ذخیره سازی و بارگیری پارامترها
بکارگیری ماژول شبیه ساز و تنظیمات آن
تعریف نخ با خصوصیات :رنگ.نمره.جنسیت و نوع آن
ایجاد کالیته رنگی

جلسه یازدم

موضوع جلسه:

تکنیک های مدیریت رنگ

شرح جلسه:
تفهیم مد رنگ و بکارگیری آن ها
کار با رنگ و معرفی امکانات و قابلیت ها
ساخت جدول رنگ با تعاریف مختلف
روش های ساخت یک گروه رنگی و بکارگیری آن در فایل طرح
ویرایش جدول رنگ با به کارگیری تعاریف مد و تولید جداول مرتبط

جلسه دوازدهم

موضوع جلسه:

تکنیک تبدیل طرح دستی به فایل گرافیکی

شرح جلسه:

روش ترسیم استاندارد طرح دستی و آنالیز طرح
ابزارهای تخصیص و استانداردسازی خطوط ترسیم شده
استخراج فرم ها به صورت بردارها
روتوش فرم ها و آماده سازی طرح گرافیکی

تبدیل یک نمونه طرح دستی به طرح پارچه

جلسه سیزدهم

موضوع جلسه:
تبدیل تصویر پارچه به فایل گرافیکی

شرح جلسه:

روش های پویش پارچه و تنظیمات پویشگر
آماده سازی تصویر پارچه برای طراحی مجدد
تنظیم ساختار فایل گرافیکی برای تبدیل پارچه
روش های ترسیم سریع فرم ها

جلسه چهاردم

موضوع جلسه:

تکنیک بکارگیری زنجیره ی طراحی

شرح جلسه:

روش های بکارگیری فایل پارچه گرافیکی شده
وارد کردن تصویر پارچه در زنجیره

بررسی و اصلاح زنجیره برای طرح جدید
روش های استفاده سریع از تعاریف در برنامه

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://kcad.ir/1396/05/graphic-design-of-jacquard-fabrics-with-cad-l1/