طرح اولیه یا sketch چیست؟

طرح اولیه یا sketch چیست؟

یک طرح اولیه بسیار ساده و sketch معمولا پر از ایراد و اشتباه و خطوط اضافه است که نقاش و طراح با استفاده از آن ایده هایی که به طور ناگهانی به ذهنش می رسد را رسم می کند. برای کشیدن اسکچ معمولا نقاش با استفاده از خطوط و نقطه گذاری طرح اولیه یک جسم یا پرتره یک انسان را می کشد. هدف از رسم اسکچ ها معمولا تمرکز روی نقاط و خطوط اصلی پرتره است و به جزییات زیاد دقت نمی شود. بعد از کشیدن اسکچ نقاش شروع به بازکشی طرح می کند و مراحل رسم خطوط اصلی و فرعی به همراه نقطه ها و قسمت های اصلی پرتره را ادامه می دهد تا جایی که یک طرح تقریبا کامل به دست می آورد.

اسکچ(Sketch)

اصطلاح اسکچ بر گرفته از لغات ایتالیایی به معنای نقاشی بوده و در گرایش طراحی به عمل طراحی دستی خام و سریع و ترسیم پیرامونی اشیا گفته می شود.

هدف اسکچ ارائه ی ایده ی هر چیز و یا تصویر سازی فرایند است .شایان توجه است که تمرکز اسکچ نباید بر ترسیم دقیق یک طرح یا نقاشی از یک ماهیت ساده و بی تکلف باشد. اسکچ باید از تمرین Study)) که بازنمایی جزئی از یک ترکیب نهایی است باز شناخته شود.

منابع ازThe Oxford Dictionary of Art