رتبه های سال ۱۳۹۵

بعد از اعلام نتايج كنكور ارشد ٩٥
سهم گروه آموزشی روحی مانند سالهاى پيش بهترينهاى كنكور بوده و درصد قبولى همچنان بالاى ٩٠٪‏ بوده
اسامى پذيرفته شده هاى كنكور تا هم اكنون از گروه آموزشى روحى بترتيب رتبه:

رتبه  ١  كنكور: نوشين توكل
رتبه ٢: شقايق شكرى
رتبه ٣ : كيانا گلدوزان
رتبه ٥ : ليلى جعفرى
رتبه ٦ : آمنه حيدرى جو
رتبه ١١ : فاطمه باقرى
رتبه ١٢ : رويا امينيان
رتبه ١٣ : نغمه بيگدلى
رتبه ١٥ : عاطفه امينى
رتبه ٢١ : مرجان خدامى
رتبه ٢٤ : رعنا روزگاريان
رتبه ٢٥ : ليلا حاجى بابايى
رتبه ٢٦ : صبا كاييدى
رتبه ٣٢ :  مطهره لاچينى
رتبه ٣٣ : منا اسدبيگى
رتبه ٤٦ : سعيده سعيدى
رتبه ٤٧ : سحر رستم آبادى
رتبه ٤٨ : سميرا رحيمى نجات
رتبه ٤٩ : مينو فتحعلى زاده
رتبه ٥٠ : نيلوفر هاديپور
رتبه ٥٩ : مهرى دوزالى
رتبه ٦٠ : شراره عرب امانى
رتبه ٨٥ : حديث منوچهرى
رتبه ٨٦ : سعيده دشتبانى
رتبه  ٨٧ : صدف خواجه
رتبه ٨٩ : بهناز اخوان شيشه

و رتبه هاى برتر ديگر…

با آرزوى بهروزى و موفقيت همه دانشجويان اين مجموعه