دستورالعمل تجزیه پارچه

دستور العمل تجزیه پارچه

بهتر است قبل از اقدام به تجزیه پارچه فرم مشخصات یا گزارش تجزیه پارچه که درآن کلیه خصوصیات مورد نیاز به ترتیب اولویت نوشته شده را آماده ودر محل مربوطه نام یا شماره کالا یا هر عنوان دیگری که به پارچه داده می شود درج گردد سپس خصوصیات مختلف پارچه را که به ترتیب مشخص می گردد در محل مربوطه یادداشت شود محاسبات را بایستی پس از عملیات اولیه انجام داد مگر آنکه ضمن عمل ضرورت ایجاب نماید که ابتدا محاسبات انجام گردد در این صورت از اتلاف وقت واشتباه احتمالی جلوگیری شده و تجزیه کننده می تواند در فرصت مناسب و با تمرکز بیشتر محاسبات را انجام دهد موقعیکه پارچه مورد آزمایش با عرض کامل در دسترس باشد قبل از هر کار لازم است که خصوصیات ظاهری آن از قبیل پشت و روی پارچه جهت تارو پود تراکم تاری و پودی عرض تکمیل شده پارچه نوع کناره و مشخصات آن وزن پارچه در واحد طول و سطح نوع عملیات تکمیلی و مواد اولیه نخهای پارچه هر چه امکان پذیر باشد را تعیین نمود و پس از آن اقدام به بریدن نمونه کوچکی از پارچه جهت تعیین نمره نخها نوع بافت رنگبندی نخها جمع شدگی و غیره کرد در صورتیکه نمونه مورد تجزیه کوچک باشد بایستی قبل از هر عمل اندازه گیریهای اولیه و خصوصیات ظاهری آن را تعیین کرد سپس نخها را برای تعیین سایر خصوصیات مورد نیاز از پارچه جدا کرد

چنانچه نمونه مورد تجزیه از تمام عرض پارچه باشد در صورتیکه کناره های کافی در دسترس باشد بایستی قبلا طولی از آنرا که کناره هایش محفوظ مانده جهت مراجعات احتمالی آینده نگهداری کرد بایستی دقت شود که کناره ها بهطور کامل بریده شده ولی از خصوصیات ظاهری پارچه نمونه مورد تجزیه را در ابعاد مناسب از نمونه کامل بریده و پس بریدن سر نخهای اضافی نمونه را به صورت چهار گوش ترجیحا مستطیل شکلی که ضلع بزرگتر در امتداد تارها در ابعاد دقیق برای انجام عملیات بعدی آماده نمود

رطوبت

معمولا وزن نمونه پارچه از هر نوع  ماده اولیه و کیفیتی که باشد در شرایط محیطی متفاوت تغییر می کند و نیز بهتر است که در طی عملیات تجزیه از جابه جایی نمونه پارچه و نخ به وسیله دست خودداری واز پنس استفاده شود همچنین تمام توزینها حتی الامکان در یک مرحله زمانی ودر محیط استاندارد انجام گیرد

انتخاب نمونه پارچه

کشش تارها در نزدیک کناره های پارچه معمولا بیشتر از سایر مناطق پارچه بوده از اینرو و تراکم تاری و نیز میزان باز شدگی پودها نزدیک کناره ها بیشتر بوده در نتیجه وزن پارچه در آن منطقه بیشتر است لذا انتخاب نمونه مورد تجزیه بایستی خارج از فاصله حداقل یک دهم عرض پارچه از طرفین باشد مثلا در پارچه ایکه عرض آن ۱۰۰ سانتیمتر است نمونه را بایستی خارج از محدوده ۱۰سانتیمتری کناره ها و حتی الامکان در محدوده وسط انتخاب کرد

نمونه مورد تجزیه را موقعی می توان نماینده کل پارچه منظور داشت که اطمینان حاصل شود محل بریدن آن خارج از محدوده عرض نزدیک کناره ها بوده است حتی اگر تجزیه نمونه فقط جنبه اطلاعاتی داشته باشد واز محل انتخاب آن در عرضپارچه اطمینان نباشد نمی توان آنرا نماینده کل پارچه دانست بلکه نماینده همان محدوده است که از آن بریده شده است به دلیل کشش بیشتر تارها ودر نتیجه جمع شدگی بیشتر نخهای پود در محدوده نزدیک کناره های پارچه وزن پارچه در آن محدوده بیشتر بوده و در ضمن سبب می شود که در پارچه هایی با تعدادمثلا ده تصویر کنار هم در عرض پارچه عرض تصاویر نزدیک کناره کمتر از عرض تصاویر در وسط پارچه باشد

مقدار وزنی نمونه وزن پارچه

چنانچه نمونه کافی در دسترس باشد نمونه ای معادل حداقل ۱۰/۱۰سانتیمتر را آماده و وزن می نمایند و با توجه به عرض مورد نظر محاسبات مربوطه برای تعیین وزن یک متر مربع ویا یک متر طولی پارچه انجام می گیرد چنانچه نمونه کافی نباشد بزرگترین نمونه در دسترس را وزن وبر آن اساس وزن پارچه را محاسبه می نماید

نمونه را بایستی دقیقا صاف برید سر نخهای اضافی آنرا جدا کرده وسپس طول و عرض آنرا اندازه گیری و با ترازوی دقیق آن را وزن  نمود هر چه ابعاد نمونه بزرگتر باشد امکان خطا در محاسبات کمتر است آیا بنظر شما ابعاد پارچه اصلی متناسب باشد

ترازو

هرچه ترازو دقیق تر باشد بهتر است از ترازوهای خیلی دقیق (آنا لیتیکال )بیشتر در مواردی استفاده می شود که نمونه پارچه کوچک بوده و منظور تعیین نمرات نخهای خیلی ظریف با طولهای کوتاهی باشد در سایر موارد ترازوهای با دقت یک صدم گرم (ترازوی جواهر فروشیها )مناسب می باشد

تجزیه نمونه پارچه تمام عرض

نمونه پارچه را بایستی حتی الامکان از یک کناره تا کناره دیگر برید و سر نخهای پودی را که در تمام عرض پارچه نیستند باید از هر طرف بالا و پایین نمونه جدا کرد تا به اولین نخ پودی که از پودهای طرفین بیرون زده شده را با دقت تمام طوری برید که به پودها هیچگونه آسیبی وارد نشود  نمونه حاصل که در آن کلیه تارها دارای طول یکسان می باشند می تواند به عنوان نمونه مورد تجزیه جهت اندازه گیری وزن و ابعاد به کار رود

اندازه گیری طول و عرض نمونه

نمونه پارچه را بدون کشش و بدون چروک خوردگی روی یک سطح صاف و افقی قرار داده و طول و عرض آن با خط کش دقیق اندازه گیری می شود اندازه گیری عرض پارچه معمولا از پشت یک کناره تا پشت کناره دیگر صورت می گیرد (کناره جز عرض محسوب می شود )ولی در مورد پارچه های رو مبلی و خاب دار (مخمل حوله پولیش ) و مشابه فقط عرض زمینه پارچه بدون احتساب کناره ها اندازه گیری می شود اندازه گیری می شود اندازه گیری می شود اندازه گیری طول و عرض پارچه بایستی در چند مرحله و محلهای  مختلف نمونه انجام و میانگین آنها محاسبه گردد

نمونه پارچه

برای نتیجه گیری بهتر بایستی تمام نمونه در دسترس را وزن کرد مناسبترین دقت در  توزین موقعی است که حداقل یک متر کامل پارچه در تمام عرض با دقت بریده ووزن شود ولی برا نمونه های کوچکتر احتیاج به حداقل ۱۵ سانتیمتر عرض از پارچه است تا بتوان به نتیجه دقیق رسید

برگرفته از کتاب طراحی پارچه کامران متین