نمرات ژوژمان زمستان ۹۸

طراحی فیگور
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ آتنا سلمانی ۱۷
۲ پیمان رمضی انصراف
۳ زهرا فراهانی ۱۸/۵
۴ سمیرا نوری انصراف
۵ شهرزاد بلورچی انصراف
۶ شیما اسدی ۲۰
۷ فاطمه حسن خانی ۱۷
۸ فریبا گرام انصراف
۹ محبوبه فلاح ۱۷/۵
۱۰ محدثه میرفندرسکی ۱۷/۵
۱۱ مینا محمود خانی ۱۸/۷۵
۱۲ دنیا پاچله ۲۰
۱۳ آرزو نصیری عدم ارایه کار
۱۴ الناز عبدی عدم ارایه کار
۱۵ پریسا پیمان ۲۰
۱۶ زهرا آسترکی ۱۸/۵
۱۷ زهره جلالی فر عدم ارایه کار
۱۸ سارا هدایتی عدم ارایه کار
۱۹ ساره حسامی عدم ارایه کار
۲۰ ساناز اشرفیان عدم ارایه کار
۲۱ عارفه شمس ۱۶/۷۵
۲۲ عطیه اوجانی ۲۰
۲۳ مینا آقایی عدم ارایه کار
۲۴ ندا مفیدی ۱۹
۲۵ نفس ابراهیمی ۱۷
۲۶ هانا شایق عدم ارایه کار
۲۷ بهار نوعی ۱۸
۲۸ ثریا تارودی ۱۹/۵
۲۹ زهرا شیخ طادی عدم ارایه کار
۳۰ سارینا مشرفی ۱۸/۷۵
۳۱ ساناز جعفری عدم ارایه کار
۳۲ فاطمه کرمی عدم ارایه کار
۳۳ کامران کوشکی عدم ارایه کار
۳۴ مژگان رضایی عدم ارایه کار
۳۵ مینا کلاهی انصراف
۳۶ مبینا مظلومی انصراف
۳۷ نسیم فردوسی انصراف
۳۸ محمد جان محمدی انصراف
۳۹ کیمیا گل محمدی عدم ارایه کار
۴۰ سهیلا علیزادگان عدم ارایه کار
۴۱ شقایق حسین خانی ۲۰
۴۲ پریسا محمود پور ۱۹
۴۳ بهنوش سروانی ۱۷/۵
۴۴ سپیده محمودی ۱۸/۷۵
۴۵ محدثه مصطفی نیا ۱۸/۵
۴۶ خدیجه عبدلی انصراف
۴۷ پگان فیضیان ۱۹/۵
۴۸ فاطمه رنجبر ۱۹
۴۹ فاطمه مهاجر عدم ارایه کار
۵۰ آناهیتا بخشی کفایتی ۱۷
۵۱ تینا شاهرخی عدم ارایه کار
۵۲ آنیسا فتحی ۲۰
۵۳ روشنک شمسی انصراف
۵۴ امیرحسین مهرآیین انصراف
۵۵ مونا آندیسا ۱۶٫۷۵
۵۶ مبینا اسماعیلی ۱۸
۵۷ آیدا پررنگ ۱۷/۷۵
۵۷ لیلا حسین نیا ۱۴
مبانی رنگ
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ ثریا تارودی داریان ۱۹/۵
۲ زهرا شیخ طادی غیبت در ژوژمان
۳ سارینا مشرفی ۱۶/۵
۴ ساناز جعفری غیبت در ژوژمان
۵ فاطمه کریمی غیبت در ژوژمان
۶ کامران کوشکی غیبت در ژوژمان
۷ مهدیه شاگردی فینه غیبت در ژوژمان
۸ مینا کلاهی غیبت در ژوژمان
۹ مبینا مظلومی غیبت در ژوژمان
۱۰ نسیم فردوسی ۱۸
۱۱ محمد جان محمدی غیبت در ژوژمان
۱۲ کیمیا گل محمدی غیبت در ژوژمان
۱۳ سهیلا علیزادگان غیبت در ژوژمان
۱۴ شقایق حسین زاده ۲۰
۱۵ آتنا سلمانی ۱۷
۱۶ پیمان رمضی غیبت در ژوژمان
۱۷ زهرا فراهانی ۱۹
۱۸ سمیرا نوعی غیبت در ژوژمان
۱۹ شهرزاد بلورچی غیبت در ژوژمان
۲۰ شیما اسدی ۲۰
۲۱ فاطمه حسن خانی ۱۹
۲۲ فریبا گرام غیبت در ژوژمان
۲۳ محبوبه فلاح ۱۷
۲۴ محدثه میرفندرسکی ۱۹/۵
۲۵ مینا محمدخانی ۱۸
۲۶ دنیا پاچله ۱۹
۲۷ آرزو نصیری غیبت در ژوژمان
۲۸ الناز عبدی غیبت در ژوژمان
۲۹ پریسا پیمان ۱۸/۵
۳۰ زهرا آسترکی ۱۷
۳۱ زهره جلالی فر غیبت در ژوژمان
۳۲ سارا هدایتی غیبت در ژوژمان
۳۳ ساره حسامی غیبت در ژوژمان
۳۴ ساناز اشرفیان ۱۶
۳۵ عارفه شمس ۱۵/۵
۳۶ عطیه اوجانی ۱۸
۳۷ مینا آقایی غیبت در ژوژمان
۳۸ ندا مفیدی ۲۰
۳۹ نفس ابراهیمی ۱۷
۴۰ هانا شایق غیبت در ژوژمان
۴۱ فائزه قراگوزلو ۱۶
تاثیر تدابیر خطی
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ مبین عسگری ۱۹
۲ لیلا خدادادی ۱۸
۳ لیلا حسین نیا ۱۸
۴  مریم نیکی ۲۰
۵ فوژان مدیری ۱۹
۶ محدثه طاهر خانی ۱۶
۷ فاطمه عثمانی ۲۰
۸ سمیه آقا علی ۱۶
۹ شادی آشوری ۱۸/۵
۱۰ میگل سفیدی ۱۶
۱۱ عاطفه خبوشی ۱۸/۵
۱۲ مرجان اصغری ۱۶
۱۳ ساناز نام دوست ۱۹
۱۴ نادری ۱۹
۱۵ طلیعه سلطانی حق ۲۰
۱۶ عطیه سلطانی ۲۰
۱۷ دل آرا وفادار ۲۰
۱۸ یاسمن اکبرزاده ۲۰
۱۹ غزل قربانی ۲۰
۲۰ یاسمن اکبیا ۲۰
۲۱ یاسمن مصباح ۲۰
۲۲ زهرا غلامی ۱۹
۲۳ مریم رجایی کذابی ۲۰
۲۴ مریم سادات نجفی ۱۸
۲۵ الهام سلطانی خمسه ۱۷
۲۶ مهسا حجازی خو ۱۸/۵
۲۷ شقایق ملک نیا ۱۷
۲۸ مهتاب باژدار غایب
۲۹ اسما حقایقی ۲۰
۳۰ فائزه قراگزلو ۱۶
۳۰ فائزه قراگزلو ۱۶
۳۱ آسیه سعیدی مفرد ۲۰
۳۲ آزاده خلیلی ۱۹
۳۳ امید امین ۱۸
۳۴ رضوانه کوهستانی ۱۸
۳۵ روژین دولو ۲۰
۳۶ مائده شاه حمزه ئی ۱۵
۳۷ نگار اولیایی ۲۰
۳۸ پروین رستمی ۱۹
۳۹ صدف نقی زاده ۱۵
۴۰ طاهره آب آب زاده ۲۰
۴۱ ملیکا ساوه شمشکی ۱۷
۴۲ محمد احسان اصغری ۱۷
۴۳ آیدت اژدری ۱۹
تکنیک و جنسیت سازی
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ طاهر آب آب زاده ۲۰
۲ نگار اولیایی ۲۰
۳ آزاده خلیلی ۱۵
۴ آیدا اژدری ۱۵/۵
۵ صدف نقی زاده ۱۸
۶ پروین رستمی ۲۰
۷ امید امین ۱۹
۸ تینا شاهرخی عدم ارایه کار
۹ محمد اصغری ۱۷.۵
۱۰ هانیه قهرمان تبریزی عدم ارایه کار
۱۱ یاسمن اکبیا ۲۰
۱۲ مریم نجفی ۲۰
۱۳ اسما حقیقی ۲۰
۱۴ مهسا حجازی ۲۰
۱۵ فایزه قراگوزلو ۱۷
۱۶ مریم رجایی ۲۰
۱۷ الهام سلطانی ۱۵
۱۸ یامسن مصباح ۲۰
۱۹ شقایق ملک نیا ۱۶
۲۰ مهتاب طوسی عدم ارایه کار
۲۱ مبین عسگری ۱۸
۲۲ مریم نیکی ۱۸
۲۳ لیلا حسین نیا ۱۶/۵
۲۴ فوژان مدیری ۲۰
۲۵ عاطفه خبوشی ۲۰
۲۶ میگل سفیدی ۱۹/۵
۲۷ مرجان اصغری ۱۸
۲۸ محدثه طاهر خانی ۱۸/۵
۲۹ سمیه آقاعلی ۱۹/۵
۳۰ لیلا خدادادی ۱۷
۳۱ شادی آشوری ۲۰
۳۲ تارا  عثمانی ۲۰
۳۳ آسیه سعیدی ۲۰
۳۴ دل آرا وفادار ۲۰
۳۵ یاسمن اکبرزاده ۲۰
۳۶ طلیعه سلطانی ۱۹
۳۷ عطیه سلطانی ۱۹
۳۸ باران نادری ۱۹/۵
۳۹ غزل قربانی ۱۸/۵
۴۰ ساناز نام دوست ۱۶/۵
خلاقیت کالکشن سازی
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ مهلا دانش فر ۱۳/۵
۲ پرستو کریمی ۱۲
۳ مایده شاملو عدم تحویل کار
۴ سمیرا جودت ۱۱.۵
۵ محدثه دنگی عدم تحویل کار
۶ مهسا عربشاهی ۱۱.۵
۷ سمانه آقایی ۱۰.۵
۸ بهار دباغ ۱۲.۵
۹ بیتا درخشان عدم تحویل کار
۱۰ مهسا آذری ۱۳
۱۱ هلیا هاشمی ۱۸
۱۲ مونا اصفهانی ۱۷.۵
۱۳ محدثه صالحی ۱۷
۱۴ ملیکا اله داد ۱۷
۱۵ سارا فرینا ۱۷
۱۶ حسنی پورشهبازی ۱۹
۱۷ فرزانه اله یاری ۱۴
۱۸ فاطمه ذبیحی ۱۷.۵
۱۹ فایزه نوری عدم تحویل کار
مولاژ
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ هلیا هاشمی ۲۰
۲ مونا اصفهانی ۲۰
۳ محدثه صالحی ۲۰
۴ سارا فرینا ۱۹
۵ مهلا دانش فر عدم ارایه کار
۶ پرستو کریمی ۱۰
۷ سمیرا جودت ۸
۸ محدثه دنگی عدم ارایه کار
۹ مهسا عربشاهی عدم ارایه کار
۱۰ سمانه آقایی ۱۶
۱۱ بهار دباغ ۱۴
۱۲ مایده شاملو ۱۴
۱۳ الهام خداپوربناب ۱۶
۱۴ معصومه جعفری ۱۷
دراپینگ
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ شیرین جمشیدی ۱۴
۲ ندا معارف دوست ۱۸
۳ نوشین خلعتبری ۱۸
۴ سپیده حمزه لویی ۲۰
۵ فرزانه رضایی ۱۷
۶ فاطمه یارلو ۱۴
۷ شبنم شاهرخ ۱۸
۷ سمیه بهرامی ۲۰
۱ معصومه قاسم پور عدم ارایه کار
۲ سارینا کاویان پور عدم ارایه کار
۳ مریم غلامی عدم ارایه کار
۵ سعیده غفوری عدم ارایه کار
۶ کیمیا عزیزی عدم ارایه کار
۷ ملیکا کمالی فر عدم ارایه کار
۸ پگاه سرلک عدم ارایه کار
۹ هدی میانه ساز عدم ارایه کار
۱۰ درسا خاکویی عدم ارایه کار
۱۱ آیدا بختیاری عدم ارایه کار
نرم افزار
تعداد نام خانوادگی نمره
۱ شیرین جمشیدی ۲۰
۲ نوشین خلعتبری ۲۰
۳ فرزانه رضایی ۲۰
۴ سپیده حمزه لویی ۲۰
۵ سعیده غفوری ۲۰
۶ ندا معارف دوست ۲۰
۷ رعنا ایمانی ۲۰
۸ سمیه بهرامی ۲۰
۹ یارلو ۱۷
۱۰ کاویان پور عدم ارائه
۱۱ شبنم شاهرخ عدم ارائه
۱۲ معصومه قاسم پور عدم ارائه
۱۳ میانه ساز عدم ارائه
۱۴ آیدا بختیاری عدم ارائه
۱۵ درسا خاکویی عدم ارائه
۱۶ سلامه پژم عدم ارائه
۱۷ کمالی فرد عدم ارائه
۱۸ پگاه سرلک عدم ارائه