فرق استوری برد و مود برد

فرق استوری برد و مود برد:

استوری برد بیشتر کار تجاری و برای طراحی فیلم بکار می رود ولی امروزه در طراحی مد نیز بکار میرود و تفاوت اصلی آن با مود برد در این است که در استوری برد فقط ا یا ۲ تصویر از طراحی لباس که دارای یک منبع الهام  هستند آورده میشود و فقط داخل مود برد می توانیم از پارچه و هر چیزی که حس یا مود را به انسان انتقال می دهد استفاده کنیم ولی امروزه به اشتباه از هر دو برد استفاده یکسان می شود پس با آگاهی که پیدا کردیم هر برد را به جای خود استفاده کنیم

گردآورنده مطلب: ویدا عابدی طامه