اسکچ بوک چیست؟

اسکچ بوک چیست؟

اسکچ بوک به دفتری گفته میشود همیشه همراه طراح بوده و طراح در آن پیش طرح های خود از طرحهای مختلف را زده و یا عکس های ساده  که قابل ایده گرفتن هستن یا حتی یک قسمت از پارچه را میچسباند و یا طرح اسکچ یک مدل را میزند و توضیحات لازم را نیز در آن نوشته تا بعد از آن استفاده کند.

که معمولا به دفتر طراح های اولیه یک طرح لباس گفته میشود.

اسکچ بوک در میان تمامی رشته های هنری بیشترین استفاده را در میان طراحان لباس دارد.