گزارش نمایشگاه لباس مجلسی و عروس هنرجویان آموزشگاه روحی

نمایشگاهی از ژوژمان پایان دوره هنرجویان دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس  آموزشگاه روحی پنجشنبه گذشته ۳۰ خرداد برگزار شد.

در این نمایشگاه هر هنرجو با توجه به آموخته هایش در طول دوره یک لباس مجلسی و یک لباس عروس دوخته و به نمایش گذاشته بود.

در این نمایشگاه هنرجویان فرصت این را داشتند که آثارشان مورد نقد و بررسی توسط مخاطب قرار بگیرد و در نتیجه با بهره گیری از بازخورها٬ بتوانند  برنامه ریزی  هدفنمد تری برای ادامه مسیر پیشرفت خود انجام دهند.

مدرس این دوره خانم زینب احمری بوده و ایشان هدایت ۸ نفر از هنرجویان را در این نمایشگاه برعهده داشتند.