طراحی پارچه و مبانی آن

طراحی پارچه و مبانی آن

طراحی پارچه و نقطه

طراحی پارچه اولین عنصر بصری،نقطه است.نقطه ساده ترین و کوچکترین عنصر بصری است.در محدوده هنرای تجسمی اثر هر چیزی روی صفحه را نقطه گویند.نقطه ها می توانند از نظر شکل و اندازه با هم متفاوت باشند و صرفا به شکل دایره که ما از نقطه تصور می کنیم،نباشند.اگر نقاط در یک جهت تکثیر یابند،خط را تشکیل می دهند یا حتی فاصله بین دو نقطه به صورت یک خط درک می شود و اگر به صورت منظم یا نامنظم در همه جهات به صورت متراکم تکثیر یابند،سطح را تشکیل می دهند.

طراحی پارچه نقطه ها از نظر شکل به ۲ بخش هندسی(منظم یا نامنظم) و غیرهندسی تقسیم می شوند.

طراحی پارچه اندازه نقطه نسبی است و در موقعیت های مختلف تغیییر می کند،یعنی در عین نقطه بودن می تواند سطح و خط نیز باشد.یک نقطه در ارتباط با نقطه ای بزرگتر،نقطه و در ارتباط با نقطه ای کوچکتر از خود،سطح یا خط به نظر می آید.

طراحی پارچه به طور مثال،موتیفی که در یک پارچه پرده ای یا ملحفه ای نقطه محسوب می شود،با همان ابعاد در پارچه لباسی می تواند سطح محسوب شود،چون پارچه ملحفه ای یا پرده ای در سطح وسیع تری استفاده میشود و موتیف مورد استفاده باید با موتیف پارچه های لباسی از نظر اندازه تفاوت داشته باشد.

طراحی پارچه در هنرهایی مانند نقاشی و گرافیک،نقطه داخل یک کادر بررسی می شود و نسبت به جایگاه قرارگیری،حالاتی مثل سبکی،سنگینی،سکون و… را القا می کند،اما در طراحی پارچه به جز طراحی تی شرت،روسری،پتو و…که طراحی آنها داخل یک کادر صورت میگیرد،در دیگر پارچه ها که گسترش طرح در متراژ طولی است،کادر معنایی ندارد.

طراحی پارچه از خاصیت تجمع و تفرق نقاط برای حجم بخشیدن به اشکال و ایجاد سایه روشن و عمق استفاده می شود.این بیشترین استفاده ایست که در طراحی پارچه دارد و به این نقاط (ترام)می گویند.اگر تعداد نقاط زیاد باشند،در اثر تراکم می توانند تیرگی و در اثر پراکندگی ،روشنی را القا کنند.

طراحی پارچه چگونگی قرارگیری نقاط مختلف در کنار هم در برخی موارد بافت را ایجاد می کند،و گاهی برای ایجاد تنوع به زمینه ساده از ترام میتوان استفاده کرد.

برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه نوشته مهسا فکری/بهراد امین سلماسی/حمید شمس