شروع کارگاه های پاییز ۹۸

شروع نوزدهمین دوره نرم افزار مارولس و جمینی پاییز نود و هشت

شروع چهارمین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس پاییز نود و هشت

شروع سی و سومین دوره الگوسازی و دوخت پاییز نود و هشت

شروع دومین دوره ضخیم دوزی پاییز نود و هشت

شروع اولین دوره ضخیم دوزی پاییز نود و هشت

شروع سی و یکمین دوره الگوسازی و دوخت پاییز نود و هشت

شروع سی و دومین دوره الگوسازی و دوخت پاییز نود و هشت

شروع ترم اول دوره طراحی لباس پاییز نود و هشت

شروع ترم اول دوره طراحی لباس (مناسب برای شاغلین)-گروه ب پاییز نود و هشت

شروع ترم اول دوره طراحی لباس (مناسب برای شاغلین) پاییز نود و هشت
شروع ترم دوم دوره طراحی لباس پاییز نود و هشت
شروع ترم سوم دوره طراحی لباس پاییز نود و هشت
شروع ترم چهارم دوره طراحی لباس پاییز نود و هشت
شروع ترم پروژه دوره طراحی لباس پاییز نود و هشت

شروع ششمین دوره طراحی پارچه پاییز نود و هشت

شروع اولین دوره طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوان پاییز نود و هشت