خصوصیات مورد توجه از نظر تجزیه پارچه

خصوصیات مورد توجه از نظر تجزیه کننده پارچه  

تعیین خصوصیات زیر برای به دست آوردن نتیجه دقیق و کامل از تجزیه فنی پارچه جهت بکار گیری در تولید پارچه ضرورت دارد

تعیین جهت تار و پود پارچه

تعهیین پشت و روی پارچه

تعیین عرض پارچه تکمیل شده و نوع کناره و حاشیه و تعیین مورد مصرف پارچه

تعیین وزن پارچه تکمیل شده در واحد سطح یا واحد طول (در ایران بیشتر وزن در متر طول متداول است )

تعیین نوع ودرصد مواد اولیه مصرفی در نخهای تار و پود پارچه

تعیین تراکم نخهای تارو پود در واحد طول (سانتیمتر یا اینچ )

تعیین نمره یا نمرات نخهای تارو پود مصرفی در پارچه در سیستمهای معمول (دنیر متریک انگلیسی)و همچنین تعیین نوع نخ (استیپل یا فیلامنت )ویا فانتزی ….

تعیین جهت و تعداد در واحد طول و همچنین تعدادلای نخهای تارو پود

تعیین ترتیب رنگ بندی تاری و پودی پارچه  

تعیین نوع بافت (زمینه و حاشیه و حاشیبه نوشتاری و کناره پارچه بطور جداگانه )و نیز نخ کشی مناسب از وردها وشانه بافندگی و تعیین نقشه حرکت وردها (کارت ضربه )رسم برش تار و یا پود در صورت لزوم

 تعیین عرض مفید شانه (عرض مفید شانه یا قسمت نخ کشی شده شانه )وتعیین نمره متریک شانه و نحوه و ترتیب عبور نخهای تار از هر دندانه شانه

تعیین تعدادکل نخهای تار لازم در زمینه و حاشیه و همچنین تعیین تعدا د نخهای حاشیه نوشتاری در صورت وجود و تعداد نخهای کناره

تعیین وزن نخهای تار (زمینه و حاشیه و حاشیه نوشتاری و کناره )و پود لازم در واحد طول یا سطح پارچه به تفکیک نمره و رنگ

 تعیین باز شدگی تاری و پودی پارچه در بافندگی برحسب درصد

تعیین باز شدگی تاری و پودی در تکمیل برحسب درصد

تعییین عرض تکمیل نشده (خام ) پارچه درصد کسر یا اضافه وزن در تکمیل ودر صد مواد اضافه شده به نخ و یا پارچه (در صورت امکان )

تعیین نوع و مشخصات ماشین بافندگی

 تعیین مراحل عملیات تکمیلی پارچه

تشخیص جهت تار و پود

اولین مرحله تجزیه فنی پارچه تعیین امتدادتار (طول) و پود (عرض)پارچه می باشد تا امکان مطالعه و تعیین خصوصیات پارچه عملی می گردد زیرا در موقع تجزیه پارچه بایستی پارچه را در جهتی که بافته و مصرف میشود (تارها در جهت طول پودها در جهت عرض و روی پارچه به طرف بالا قرار دارد معمولا در اثر تجزیه و یا توجه به نکات زیر می توان جهت تار و پود پارچه را مشخص نمود این بدان معنی نیست که کلیه نکات ذکر شده زیر در مورد تمام پارچه ها صادق باشد ولی جهتهای تار و پود تمام پارچه را می توان با استفاده ازیک یا چند نکته زیر تعیین کرد

پس از انکه امتدادتارو پود پارچه مشخص شد  بهتر است که جهت جلو گیری از اشتباه و عدم احتیاج به برسی مجدد برای تعیین جهات تارو پود و پشت و روی پارچه علامتی در امتدادتار روی پارچه گذاشته شود به طوریکه تا پایان عملیات تجزیه حفظ گردد برای تشخیص  جهت تارو پود می توان از مطالب زیر کمک گرفت