نام دوره آموزشی : الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
تاریخ شروع دوره : الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
هزینه ثبت نام : 39000000
روز و ساعت برگزاری : الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس
ظرفیت دوره : 6
نام استاد :
توضیحات :
ملزومات
سرفصل ها
اهداف دوره
فیلم معرفی دوره
ثبت پیش ثبت نام