نام دوره آموزشی : دوره ضخیم دوز
تاریخ شروع دوره : دوره ضخیم دوز
هزینه ثبت نام : 39000000
روز و ساعت برگزاری : دوره ضخیم دوز
ظرفیت دوره : 6
نام استاد :
توضیحات :
ملزومات
سرفصل ها
اهداف دوره
فیلم معرفی دوره
ثبت پیش ثبت نام