نام دوره آموزشی : دوره جامع چاپ پارچه
تاریخ شروع دوره : تیرماه
هزینه ثبت نام : 45000000
روز و ساعت برگزاری : دوره جامع چاپ پارچه
ظرفیت دوره : 15
نام استاد :
توضیحات :
ملزومات
سرفصل ها
اهداف دوره
فیلم معرفی دوره
ثبت پیش ثبت نام