نام دوره آموزشی : مانتودوز
تاریخ شروع دوره : 1401/02/01
هزینه ثبت نام : 39000000
روز و ساعت برگزاری : یکشنبه ها
ظرفیت دوره : 6
نام استاد :
توضیحات :
ملزومات
سرفصل ها
اهداف دوره
فیلم معرفی دوره
ثبت پیش ثبت نام